ANUNŢ DE PARTICIPARE

pentru acordare de finanţare nerambursabilă de la bugetul local pentru unităţile de cult

din comuna Acăţari, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

 

 1. Autoritatea contractantă: Comuna Acăţari, cu sediul în localitatea Acăţari, str. Principală nr. 214, judeţul Mureş, codul fiscal 4323578, telefon 0265/333112, fax 0265/333298, web www.acatari.ro  şi e-mail acatari@cjmures.ro, robert@acatari.ro

2. Reglementări legale privind acordarea de finanţare nerambursabilă:

 • Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.125/2002;
 • Hotărârea Guvernului nr.1470/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. 82/2002, cu modificările ulterioare;
 • Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

3. Categoriile de proiecte pentru care unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din judeţ pot solicita finanţare sunt:

 • Elaborarea documentaţiilor tehnico-economice potrivit construirea unor case mortuare;
 • Întabulare, obţinere avizelor necesare eliberării autorizaţiilor de construire.
 • Construirea unor case mortuare.
 1. Suma disponibilă pentru sprijinul financiar al programelor sau proiectelor depuse de unităţile de cult din comuna Acăţari este de: 55.000 lei, Hotărârea Consiliului Local Acăţari nr. 8/2012 privind aprobarea bugetului Consiliului Local Acăţari pentru anul 2012.
 2. Durata derulării proiectelor: anul 2012.
 3. Documentaţia de solicitare a finanţării nerambursabile se poate procura de la sediul Primăriei Comunei Acăţari, persoană de contact Fulop Robert, telefon 0265–333.112, şi de pe site-ul instituţiei www.acatari.ro
 4. Solicitanţii vor putea depune documentaţia prevăzută în ghidul solicitantului la registratura Primăriei Comunei Acăţari până la data de:  15 martie 2012.
 5. Evaluarea şi selecţionarea proiectelor în vederea obţinerii finanţării nerambursabile se va face de către Comisia de evaluare şi selecţionare constituită prin Dispoziţia Primarului Acăţari.
 6. La încheierea procedurii de evaluare şi selecţionare, comisia va afişa pe site-ul Primăriei Comunei Acăţai, www.acatari.ro, rezultatul selecţiei precum şi nivelul sumelor aprobate în vederea încheierii contractelor.

 

PRIMAR,

OSVATH CSABA