ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ                                                                          

COMUNA ACĂȚARI          

CONSILIUL LOCAL                                                                 

                                                                                   

 

H O T Ă R Â R E A NR.29

din 28 aprilie 2022

privind aprobarea bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative

situația activelor imobilizate, note explicative, raportul administratorului, declarația

administratorului pentru exercițiului financiar al anului 2021 și balanța de verificare

a societății TUTTI WELLNESS S.R.L, cu sediul în com. Acățari, sat Roteni, nr. 246, având

CUI 42599003, J26/621/2020

 

 

            Consiliul local al comunei Acățari;

                Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2879/2022 , raportul  compartimentului de resort  nr. 28862022 ;

Văzând calitatea Consiliului Local Acățari de asociat unic al societății TUTTI WELLNESS S.R.L, cu sediul în com. Acățari, sat Roteni, nr. 246, jud. Mureș, având nr. Registrul Comerțului J26/621/2020 și CUI 42599003;

În baza prevederilor:

-                      Ordinului nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărior contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate;

-                      Art. 10 și art. 30 alin. 1 ale Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-                      Art. 129 alin. (2) lit. A) coraborat cu alin. (3) lit. d) din OUG nr. 57/2019 Codul Administrativ;

-                      Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățiile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129, alin. (1) și (3) lit. ”d”, alin. (5) lit. a), art. 139 alin. (1) și alin (3) lit. h) și art. 196, alin. (1). Lit. ”a” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

                        H o t ă r â ș t e :

 

 

            Art. 1. Se aprobă bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, date informative, situația activelor imobilizate, note explicative, raportul administratorului, declarația administratorului pentru exercițiului financiar al anului 2021 și balanța de verificare a societății TUTTI WELLNESS S.R.L, cu sediul în com. Acățari, sat Roteni, nr. 246, având CUI 42599003, J26/621/2020, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se mandatează doamna FULOP MARIA să semneze anexele menționate la art. 1.

            Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâre se împuternicește d-na. FULOP MARIA administrator al societății TUTTI WELLNESS S.R.L;

Art. 4. Prezenta horărâre intră în vigoare la data adoptării în ședința Consiliului Local Acățari și aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Acățari;

            Art. 5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija Secretarului al comunei Acățari și se transmite prin intermediul  secretarului Consiliului Local, către:

-          Primarul comunei Acățari

-          Instituția Prefectului,

-          Societatea TUTTI WELLNESS S.R.L

 

                 Preşedinte de şedinţă,

                   Veres Gaspar Ervin                                             

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                               Jozsa Ferenc