ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
PRIMAR
 

 

 

D I S P O Z I Ţ I A  NR.34
 din  19 ianuarie   2022

privind convocarea Consiliului local pentru data de  25 ianuarie 2022

 

 

 

 

                             Primarul comunei Acăţari,

          În conformitate cu prevederile art.134 , alin.(1) și alin.(3), lit.”a”, coroborat cu prevederile art. 135 ,alin.(1) din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

          Ținând cont de prevederile art.15 și 16  din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

          În temeiul 196 alin.(1) ,lit.”b”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

 

 

 

 

                             d i s p u n:

 

 

 

          Art.l.Se convoacă   Consiliul local al comunei Acăţari, pentru data de  25 ianuarie 2022   ,ora  8,00  , la sala de ședință a Primăriei  Acățari  ,pentru ședință  ordinară.

Art.2.Proiectul ordinii de zi este propus în anexă , care face parte integrantă din prezenta și este pusă la dispoziția consilierilor locali atât în format fizic cât și electronic.

          Art.3.Cu privire la proiectele de hotărâri se pot formula și depune amendamente în condițiile art.138, alin (12) din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ.

Art.4.Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează Secretarul General al comunei Acățari

 

Primar,                                                              Secretar general ,

               Osvath Csaba                                                           Jozsa Ferenc

 

 

         

 

 

Anexă la Dispoziția nr.34/2022

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

        Nr. 394  din 19 ianuarie 2022

 

 

C O N V O C A T O R

 

 

                În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului comunei Acățari nr.34/2022 ,se convoacă Consiliul local Acățari,pentru data de  25 ianuarie 2022  ,ora 8,00 la sala de ședință a Primărie  Acățari,în ședință ordinară cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile februarie - aprilie 2022

                                                          Inițiator:Primarul comunei

          2.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de Ordine Publică a comunei Acățari

                                                                   Inițiator:Primarul comunei

          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

                                                                   Inițiator:Primarul comunei

          4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

                                                                   Inițiator:Primarul comunei

          5.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului administaroului SC Tutti Wellness SRL și numirea noului administrator

                                                                   Inițiator:Primarul comunei

          6.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului local legat de valorificarea prin vânzare al autougunoierului Special Truck Volvo

Inițiator:Primarul comunei

          7.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu,aparținând domeniului public al comunei Acățari,situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.199.

                                                                   Inițiator:Primarul comunei    

          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamenrului privind supravegherea prin mijloace video în com.Acățari,jud.Mureș

                                                                   Inițiator:Primarul comunei

         9.Întrebări,interpelări.

 

 

 

    Proiectele  de hotărâri   au fost  puse la dispoziţia consilierilor locali  pe adresa de e-mail: acatari.ro-monitor oficial local-alte documente .

        Proiectul de hotărâre a fost transmis  comisiilor de specialite pentru avizare astfel:

 

Pct. 4,5,6,7  și 8 - Comisiei  : Activităţi economico-financiare, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură,    Amenajarea teritoriului şi urbanism

Pct.  1,2,3,4,5,6  și 8 -   Comisiei : Juridică şi de disciplină  , Administrație publică locală,  Protecţie mediu şi  turism

Pct. 3 și 4 – Comisiei : Învăţământ, sănătate şi familie   , activităţi social-culturale, culte , muncă şi protecţie socială , protecţie copii, tineret şi sport

 

                Comisile pot formula amendamente asupra proiectelor de hotărâri  conform prevederilor legale.

 

 

 

                  Primar,                                                          Secretar general ,

             Osvath Csaba                                                         Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Convocatorul  ședinței ordinare al Consiliului local Acățari nr. 394 din data de 19 ianuarie 2022

 

În conformitate cu prevederile Dispoziției Primarului comunei Acățari nr.34/2022 ,se convoacă Consiliul local Acățari,pentru data de  25 ianuarie  ,ora 8,00 la sala de ședință a Primărie  Acățari,în ședință ordinară cu următoarele puncte înscrise pe ordinea de zi:

 

1.Proiect de hotărâre privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile februarie - aprilie 2022

                                                                        Inițiator:Primarul comunei

            2.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei locale de Ordine Publică a comunei Acățari

                                                                                    Inițiator:Primarul comunei

            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

                                                                                    Inițiator:Primarul comunei

            4.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

                                                                                    Inițiator:Primarul comunei

            5.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului administaroului SC Tutti Wellness SRL și numirea noului administrator

                                                                                    Inițiator:Primarul comunei

            6.Proiect de hotărâre privind acordul de principiu al Consiliului local legat de valorificarea prin vânzare al autougunoierului Special Truck Volvo

Inițiator:Primarul comunei

            7.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu,aparținând domeniului public al comunei Acățari,situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.199.

                                                                                    Inițiator:Primarul comunei     

            8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamenrului privind supravegherea prin mijloace video în com.Acățari,jud.Mureș

             9.Întrebări,interpelări.

 

1.     Albert Márton_______________________

2.     Bálint Barnabás Attila________________

3.     Ciatlos György_______________________

4.     Krizsan Tibor________________________

5.     László Jozsef________________________

6.     Magyari Zoltán_______________________

7.     Menyhárt Bálint______________________

8.     Móré Tibor__________________________

9.     Nagy Albert__________________________

10.  Nagy Dalma Imola____________________

11.  Nám Vilmos_________________________

12.  Pécsi Domokos_______________________

13.  Veres Gáspár Ervin____________________

14.  Szöcs Judit___________________________

15.  Piri József____________________________

 

                                                                              Secretar general,

            Józsa Ferenc