ROMANIA                                                         

JUDEŢUL MUREŞ                                                                

COMUNA  ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

H O T Ă R Â R E A NR. 13

din 24 februarie 2022

privind aprobarea documentației tehnico economice și  indicatorilor tehnico- ecomomice ai investiției „CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE GRUIȘOR ȘI STEJERIȘ   ÎN COMUNA ACĂŢARI, JUDEŢUL MUREŞ”

 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)   În conformitate cu prevederile prevederile art. 129  alin.(2) lit.”b” și  alin (4) lit.”d” din O.U.G nr.57/2019,privind Codul administrativ,

b)  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

        Analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului “CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE GRUIȘOR ȘI STEJERIȘ   ÎN COMUNA ACĂŢARI, JUDEŢUL MUREŞ”,

        Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul prevederilorart.139 alin.(1) și art.196 alin.(1),lit.”a”    din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

luând act de:

a)        referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Acăţari, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr.1111/2022;

b)       raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.1117/2022,

c)        raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Acăţari

 

H o t ă r â ș t e  :

 

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico economici ai proiectului “ CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SATELE GRUIȘOR ȘI STEJERIȘ   ÎN COMUNA ACĂŢARI, JUDEŢUL MUREŞ”, după cum urmează:

- Valoareatotală:

                   Valoare fără TVA :12.041.300 lei

 Cu  TVA: 14.297.890 lei

 din care:

 Construcții-montaj (C+M)

                   valoarefără TVA :9.542.514 lei

Cu TVA :11.355.592  lei

Capacități:

                  

 

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Acăţari.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei Acăţari, în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Acăţari și Prefectului județului Mureş și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.acatari.ro

 

     Preşedinte de şedinţă,

Veres Gaspar Ervin                                    

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                        Jozsa Ferenc