ROMANIA                                                                                                                    

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                            

COMUNA ACĂŢARI                                                                                             

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A NR.23

din 31 martie 2022

privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale  individuale ale secretarului deneral al comunei Acățari pentru perioada  01.01.2021–31.12.2021

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2036/2022, și raportul  compartimentului de resort  nr.2041/2022.


           In temeiul prevederilor art. 129 alin.(14) si ale art. 139 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:


            În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (4) lit. (e), alin. (6), art. 15, alin. 1 , lit. b , art. 16 şi art. 22 din anexa 6 la la O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;


                       În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1), art. 485 alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

H o t ă r â ș t e:

Art.1. Se desemneaza consilierii locali, care să facă parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale d-lui Jozsa Ferenc, secretar general al comunei Acățari, pentru perioada 01.01.2021 –31.12.2021, dupa cum urmeaza :
                     – D-na consilier Nagy Dalma Imola ;
                     – D-ul consilier Balint Barnabas Attila.
          Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de primarul comunei Acățari şi comisia de evaluare, ce va fi constituită prin dispoziţia acestuia.
          Art.3. Consilierii locali prevăzuti la art. 1 vor stabili obiectivele individuale şi indicatorii de performanţă utilizaţi în evaluarea gradului şi modului de atingere a acestora, pentru perioada mandatului lor de ales local, iar evaluarea o vor realiza doar pentru această perioadă.
          Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Mureș, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
          Art.5. Prezenta hotarare se comunica :
– Institutiei Prefectului judetul Mureș;
– Primarului comunei Acățari;
– Secretarului general al comunei Acățari
– Persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotarare .

 

                 Preşedinte de şedinţă,

              Veres Gaspar Ervin                                   

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                          Jozsa Ferenc