ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ                                                             

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.2
    din 25 ianuarie 2022

privind reorganizarea Comisiei locale de Ordine Publică a comunei Acățari

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.379/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 387/2022,

                   Având în vedere:

                             -  art. 28 și art. 29 din Legea Politiei Locale nr.155/2010,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

- art.129 alin.(2), lit. d),coroborat cu alin.(7) ,lit.g) din O.U.G.nr.57/2019, Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând

-              H.C.L.nr.72/29.12.2010 ,privind înfiintarea Politiei Locale a comunei Acățari,

-              HCL nr.2 din 29.01.2011,privind înfințarea Comisiei locale de Ordine publică,

Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare; 

           

 

 H o t ă r â ș t e :

 

 

 Art.1. (1) Se aprobă reorganizarea Comisiei Locale de Ordine Publică în urmatoarea componența:

-Osvath Csaba -primar;

-Moldovan Bogdan -șef post politie Acățari;

-Rus Octavian -cordonator Politia Locala Acățari;

-Jozsa Ferenc -secretar general al comunei Acățari;

-Veres Gaspar Ervin- Consilier Local;

-Magyari Zoltan -Consilier Local;

-Laszlo Jozsef -Consilier Local.

 

 (2) Comisia Locala de Ordine Publică a comunei Acățari are rol consultativ, și funcționează pe baza Regulamentul de organizare și funcționare a comisiei, conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta.

 (3) Secretariatul Comisiei de Ordine Publică a comunei Acățari este asigurat de catre Solovăstru Petre Dănuț,polițist local.

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuternicește domnul Osvath Csaba, primarul Comunei Acățari, iar secretarul general al UAT Acățari, va comunica prezenta hotărâre autorităților, instituțiilor și persoanelor interesate, conform prevederilor legale.

 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,

                     Menyhárt Bálint                            

Contrasemnează,

                                                                         Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Anexă la HCL nr.2/2022

 

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL                     COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA

 

 

CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE

 

Art.1 Comisia locală de ordine publică a comunei Acățari  organism cu rol consultativ în probleme de ordine publică si de organizare si functionare a Politiei locale a comunei Acățari, functionează în baza prevederilor Legii nr.155/2010 și  în baza prezentului Regulament.

Art.2. Comisia locală de ordine publică a comunei Acățari are următoarea componentă: - Primarul comunei Acățari- seful Politiei comunei Acățari- coordonator Politia Locala, - Secretarul comunei Acățari- 3 consilieri locali.

Art.3 Sedintele comisiei sunt conduse de primar.

 

 CAPITOLUL II ATRIBUTIILE COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA.

 

Art.4 Comisia locala de ordine publica are urmatoarele atributii:         a)asigura cooperarea dintre institutiile si serviciile publice cu atributii in domeniul ordinii si al sigurantei publice la nivelul unitatii administrative teritoriale;

b)avizeaza proiectul regulamentului de organizare si functionare al politiei locale;

c)elaboreaza proiectul planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrativ teritoriale, pe care il actualizeaza anual;

d)analizeaza periodic activitatile de mentinere a ordinii si sigurantei publice la nivelul unitatii administrativ-teritoriale si face propuneri pentru solutionarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

e)evalueaza cerintele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;

f)prezinta autoritatii deliberative rapoarte anuale asupra modului de indeplinire a prevederilor planului de ordine si siguranta publica al unitatii administrativteritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate, propune autoritatilor administratiei publice locale initierea unor proiecte de hotarari prin care sa previna faptele care afecteaza climatul social;

 

CAPITOLUL III DISPOZITII FINALE

 

Art.5 (1)-Secretariatul comisiei locale este asigurat de catre dl. Solovăstru P.Dănuț.

(2) Atributiile secretarului constau în:

 - efectuarea demersurilor pentru anuntarea membrilor comisiei cu privire la data desfăsurării lucrărilor si a ordinii de zi;

- redactarea procesului verbal de sedintă si înmânarea acestuia către membrii comisiei pentru semnare;

- arhivarea proceselor verbale ale sedintelor.

Art.6 (1) Comisia locală se reuneste trimestrial sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Primarului comunei Acățari sau a unei treimi din numărul consilierilor locali.

(2) Convocarea sedintelor trimestriale se face de către Primar, cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

Odată cu convocarea sedintei, secretariatul va transmite si ordinea de zi a sedintei.

(3) Convocarea la initiativa consilierilor locali se face prin secretariatul comisiei, prin depunerea solicitării semnate de către cel putin o treime din consilierii locali, în termen de 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei.

 (4) În situatii exceptionale, Primarul poate convoca sedinta imediat.

 (5) Cu ocazia fiecărei sedinte se încheie un proces verbal care este semnat de către toti membrii comisiei.

 

 

 

                                Preşedinte de şedinţă,

                     Menyhárt Bálint                            

Contrasemnează,

                                                                         Secretar general,

                                                                                                             Jozsa Ferenc