ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                         

COMUNA    ACĂŢARI     

CONSILIUL LOCAL                                                                        

 

H O T Ă R Â R E A NR.27

din 28 aprilie 2022   

privind aprobarea  contului de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2022

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2876/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.2884/2022,

În conformitate cu prevederile art.49 alin. (12) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

                                    În conformitate cu prevederile art.129, lit”a”  din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                    Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența  decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

           

 

 H o t ă r â ș t e :

 

                        Art.1.Se propune aprobarea contul de execuție bugetară pentru trimestrul I al anului 2022, cu următorii indicatori principali:

 

I.           Bugetul Local:

-          total venituri:                      3.411.119  Lei

-          total cheltuieli:                    1.696.489 Lei

-          Rezultatul exercitiului        1.714.630 Lei

Secțiunea de funcționare:

-          venituri:                                 3.303.119   Lei

-          cheltuieli:                              1.609.986 Lei

-          Rezultatul exercitiului SF:    1.693.133 Lei

Secțiunea de dezvoltare:

-          Venituri:                                        108.000  Lei

-          Cheltuilei:                                     86.503  Lei

-          Rezultatul exercitiului SD:           21.497  Lei

II.        Venituri Activitati autofinantate – Venituri proprii si subventii:

-          Venituri SF:                                     53.760  Lei

-          cheltuieli:                                          39.648 Lei

-          rezultatul exercitiului:                    14.112  Lei

 

Art.2.Ordonatorul principal  şi compartimentul financiar  vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

  Preşedinte de şedinţă,

              Veres Gaspar Ervin                                 

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                         Jozsa Ferenc