ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                               

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

H O T Ă R Â R E A NR.3

din 25 ianuarie 2022

privind aprobarea planului de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă persoanelor beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi să presteze lucrări de ineters local

 

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

                      Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3802022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 388/2022,

                   Având în vedere prevederile art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001,privind venitul minim garantat,cu modificările şi completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.28 alin.(3) din   Hotărârea Guvernului României   nr. 50 din 19 ianuarie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor  Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat,

          Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;  

         

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

          Art.1.Se aprobă pentru anul 2022, Planul de acţiune pentru repartizarea orelor de muncă pe persoanele beneficiare de ajutor social şi altor persoane obligaţi de a presta lunar, acţiuni sau lucrări de interes local,conform anexei,care face parte integrantă din prezenta.

          Art.2.Viceprimarul ,responsabilul sălii de sport şi inspectorul cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale din Serviciul  asistenţă socială vor ţine evidenţa orelor prestate şi vor asigura instructajul privind normele de tehnica a securităţii muncii.

          Art.3.În funcţie de solicitări şi acţiuni sau de lucrări de interes local Planul de acţiune poate fi reactualizat.

          Art.4.Prezenta  se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică.

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                       Menyhárt Bálint                             

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                                                    Jozsa Ferenc

                                                                                      Anexă la HCL nr.3/2022

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ
PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI
Tel/Fax: 0265 - 333112, 0265 - 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

 

PLAN DE ACTIUNI ŞI DE  LUCRĂRI DE INTERES LOCAL  PENTRU  REPARTIZAREA  ORELOR DE MUNCĂ -2022

 

 

Nr. crt.
Luna
           Felul activitatii
Locul unde se efectueaza lucrarea
1.
Ianuarie
-Activitati de dezapezire a trotuarelor, si a zonelor din jurul statiilor de autobuz –800 ore

-Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe strazile comunei, in jurul spatiilor verzi si a locurilor de joaca amenajate  si a institutiilor publice-900 ore

-Adunarea  gunoiului  în saci de polietilenă în vederea colectării la  locurile de destinatie  de depozitare –800 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore

-Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat ,aranjat la Scoala Generală Corbeşti –100 ore
Pe traseul DN 13-E-60
Acatari

Valeni

Gaiesti

Străzile  comunale

scoala, gradinita, camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
2.
Februarie
-Activitati de dezapezire a trotuarelor, si a zonelor din jurul statiilor de autobuz –800 ore

-Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe strazile comunei, in jurul spatiilor verzi si a locurilor de joaca amenajate  si a institutiilor publice-900 ore

-Adunarea  gunoiului  în saci de polietilenă în vederea colectării la  locurile de destinatie  de depozitare –800 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore

-Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat ,aranjat la Scoala Generală Corbeşti –100 ore

 

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport 

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
3.
Martie
Curăţirea şi desfundarea şanţurile şi a canalelor de scurgere -500 ore

Adunarea gunoaielor manajer din zonă- 700 ore

Curăţirea  vegetaţiei uscate   pe toate cursurile  de apă  din comuna Acăţari  -800 ore

Întreţinerea acosamentelor  drumurilor respectiv  străzilor   din comună şi asigurarea scurgerii bălturilor de apă  în şanşurile pentru ape fluviale-500 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore

Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat ,aranjat la Scoala Generală Corbeşti –100 ore

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
4.
Aprilie
 

Participarea la curatenia de primavara prin adunarea gunoaielor din spatiile publice, curatirea arbustilor si a copacilor plantati pe raza comunei, adunarea aluviunilor aduse de ape-2.000 ore

-Întreţinerea digurilor şi a malurilor a cursurilor apa,efectuarea altor lucrări de protecţie contra inndaţiilor-1 000 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport 

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
 
5.
mai
- Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe strazile comunei, in jurul spatiilor verzi si a locurilor de joaca amenajate,  si a institutiilor publice(scoala, gradinita, camin cultural) 600 ore

- Intretinerea curateniei in jurul izvoarelor comunale, a santurilor si a paraurilor de scurgere a apei menajere 800 ore

-Curatirea statiilor de autobuz, in zona tomberoanelor

-repararea si întreţinerea străzilor,a drumurilor comunale,podurilor,podetelor,curaţarea şi amenajarea şanţurilor

600 ore 

-Întreţinerea puieţilor aparţinută în padurea  Comunei Acăţari-700 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari 
6
Iunie
- Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe strazile comunei, in jurul spatiilor verzi si a locurilor de joaca amenajate,  si a institutiilor publice(scoala, gradinita, camin cultural) 600 ore

- Intretinerea curateniei in jurul izvoarelor comunale, a santurilor si a paraurilor de scurgere a apei menajere 800 ore

-Curatirea statiilor de autobuz, in zona tomberoanelor

-repararea si întreţinerea străzilor,a drumurilor comunale,podurilor,podetelor,curaţarea şi amenajarea şanţurilor 600 ore 

-Întreţinerea puieţilor aparţinută în padurea  Comunei Acăţari- 670 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore

 

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
7
Iulie
- Intretinerea si curatarea trotuarelor de pe strazile comunei, in jurul spatiilor verzi si a locurilor de joaca amenajate,  si a institutiilor publice(scoala, gradinita, camin cultural) 600 ore

- Intretinerea curateniei in jurul izvoarelor comunale, a santurilor si a paraurilor de scurgere a apei menajere 800 ore

-Curatirea statiilor de autobuz, in zona tomberoanelor

-repararea si întreţinerea străzilor,a drumurilor comunale,podurilor,podetelor,curaţarea şi amenajarea şanţurilor 800 ore

Întreţinerea cimitirului ,cosit ,adunat iarbă precum şi a gunoiului 300 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari 
8
August
Tăierea şi curăţirea pomilor de crengi uscate atăt în raza  Acăţari cât şi a celor 8 sate aparţinătoare .1150 ore

Stropirea  pomilor cu soluţii  speciale .150 ore

Curăţirea vegetaţiei uscate pe toate cursurile de apă din comuna Acăţari. 770 ore

-Participarea la pregătirile şi realizarea zilelor comunei Acăţari -600 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari 
9
Septembrie
-Curatenia de toamna in toata comuna-2000 ore

-Maturarea frunzelor uscate si a resturilor de pe trotuare, din zonele verzi, parcuri, locuri de joaca si transportarea lor-800 ore

Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public-300 ore

 

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari 
10
Octombrie
Curatenia de toamna in toata comuna-1000 ore

-Maturarea frunzelor uscate si a resturilor de pe trotuare, din zonele verzi, parcuri, locuri de joaca si transportarea lor-600 ore

-Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat  la Scoala Generală Corbeşti –100 ore

-Lucrări de întreţinere a clădirile aflate în domeniul privat/public 300 ore

 

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
 

Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
11
Noiembrie
-Lucrări de întreţinere a clădirile aflate în domeniul  privat/public  -1700 ore

-Împrăştierea de material antiderapant în caz  de timp nefavorabil ,în timp nefavorabil,în toate  cele 9 sate aparţinătoare comune-.600 ore .

-Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat ,aranjat la Scoala Generală Corbeşti –100 ore

 
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
 

Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
12
Decembrie
-Pregatirea   parcului central pentru sărbătorile de iarna 1600 ore

- Pregatit lemn de foc pentru incălzire ,tăiat ,crăpat aranjat ,aranjat la Scoala Generală Corbeşti –370 ore

-Lucrari  de întreținere a clădirile aflate în domeniul  privat/public.700 ore
Acatari-Roteni

Valeni-Suveica

Gaiesti-Murgeşti

Gruisori

Stejeris

Corbesti
 

Străzile  comunale,scoala gradinita ,camin cultural,sala de sport 

imobile aflate în proprietatea sau în folosinţa Primăriei Acăţari
 

                                   

 

                   Preşedinte de şedinţă,

                     Menyhárt Bálint                               

Contrasemnează,

                                                                         Secretar general,

                                                                                                                     Jozsa Ferenc