ROMÂNIA                                                                             

JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL ACĂȚARI

 

      

 

 

H O T Ă R Â R E A     nr. 48

din  16  iulie 2022

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a cofinanțării pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă si apă uzată din judetul Mures, în perioada 2014-2020, Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani

 

 

 

Consiliul Local al comunei Acățari, întrunit în şedinţă la data de 16 iulie 2022,

Văzând expunerea de motive a Domnului primar şi avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere:

-         Referatul de aprobare nr.4795 din 15 iulie 2022,

-         Raportul Compartimentului de specialitate, inregistrat la nr.4796  din 15 iulie 2022,

-         Prevederile art.8 alin.3 lit.a, d, coroborat cu art.10 alin.5 şi alin.6,  art. 28 alin.2¹ şi art. 52¹ din  Legea nr.51/2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.3 lit.x, art.10 alin.1 lit.b, art.17 alin.1 şi art.22 alin.2 din Legea nr.241/2006, privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, Republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

-         Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare nr.22/202.662 încheiat la data de 05.03.2010, între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureş şi Compania Aquaserv SA Tg. Mureş,

-         Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Mureş”, aprobat prin Hotărârea Consiliului local nr. 27 din data de 22 octombrie 2008,

-         HCL nr.43/2007,privind calitatea de membru ADI Aqua Invest Mures a UAT Acățari,

 

În temeiul prevederilor art.89 - 91, art.129 alin.2 lit.c şi d, art.129 alin.6, precum şi art. 129 alin.7 lit.n din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,  coroborat cu art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, Republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică

 

 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1. (1) Se reaprobă documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020,  Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani” - Studiu de fezabilitate, la valoarea totală a investiției de 109.630.412 lei fără TVA, din care C+M 77.120.738 lei fără TVA, conform Anexei nr.1 , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Valoarea aferentă componentei comunei Acățari, este de 19.508.470 lei, fără TVA din care construcții- montaj  14.608.242 lei, fără TVA, aferent la 13,685 km de rețele de apa potabilă, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta.

Art.2. Se aprobă cofinanțarea ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă potabilă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020,  Zona VALEA NIRAJULUI. UAT Crăciunești, UAT Acățari, UAT Bereni, UAT Măgherani” din bugetul comunei Acățari în valoare de 366.759 lei prețuri curente, fără TVA conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului local al comunei Acățari , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.4. Cu data prezentei Hotărârea nr. 38/2022 al Consiliului local  Acățari își încetează aplicabilitatea.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Invest Mureș și Companiei Aquaserv SA.

 

 

                Preşedinte de şedinţă,

                    Laszlo Jozsef                      

Contrasemnează,

                                                                           Secretar general,

                                                                                           Jozsa Ferenc