ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                         

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.5

din 25 ianuarie 2022

privind încetarea mandatului administaroului SC Tutti Wellness SRL și numirea noului administrator

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.382/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 390/2022,

                   Având în vedere:

-              Hotărârea Consiliului local Acățari  nr. 13 din 30 martie 2020 de înființarea societății SC Tutti Wellness SRL,

-              Renunațarea la mandatul de administrator al SC Tutti Wellness SRL a doamnei  Fulop Maria,

-              Prevederile art.197, alin.(1) și art.204 din legea nr.31/1990,privind societățile comerciale,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

-              Prevederile Legii nr.53/2003 Codul Muncii,cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind tansparența decizională în  administrația  publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(1),alin.(2(,lit.”a” și alin 3,lit.”d”,art.136,alin.(1)-(3),art.139 alin.(1) li alin.(5) coroborat cu art.196 alin.(1) ,lit.”a” din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H o t ă r â ș t e :

 

Art.1.Se ia act de încetarea mandatului de administratorului SC Tutti Wellness SRL,urmare a demisiei depuse de d-na Fulop Maria, nr.8370/23.12.2021.

Art.2.Se numește în funcția de administrator al societății SC Tutti Wellness SRL d-na Balog Eva,domiciliată în comuna Acățari, sat.Roteni,nr.107,județul Mureș,posesoare al CI seria MS,nr.986489,eliberat de SPCLEP Acățari la data de 07.06.2017, CNP 2810613260028.

Art.3.Mandatul administratorului este valabil pe o perioadă de 5 (cinci) ani,de la data adoptării prezentei hotărâri, respective de la data de 25.01.2022 până la data de 25.01.2027,cu posibilitate de prelungire.

Art.4.Se aprobă forma Contractului de mandate ce va fi încheiat cu persoana desemnată,conform anexei nr.1,care face parte integrantă din prezenta.

Art.5.Se aprobă forma actualizată a Actului constitutiv al societății SC Tutti Wellness SRL,conform anexei nr.2,care face parte integrantă din prezenta.

Art.6.Se împuternicește d-ul Osvath Csaba,primarul comunei Acățari să semneze contractual de mandat prevăzut la art.4 și să reprezinte asociatul unic comuna Acățari la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș și la alte organe  competente,pentru realizarea demersurilor cu privire la înregistrarea noului mandat și modificările aduse actului constitutive al societății SC Tutti Wellness SRL,precum și să semneze orice alte documente necesare în numele și pentru asociatul unic comuna Acățari,pentru modificările susmenționate.

Art.7.Prezenta se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarului comunei Acățari

-      Persoanelor nominalizate în art.1 și art.2

-      ORC Mureș

 

 

               Preşedinte de şedinţă,

                    Menyhárt Bálint                             

                                                                                  Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                       Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANIA                                                              ANEXĂ LA HCL NR. 5/2022

JUDEȚUL MUREȘ                                  

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

CONTRACT DE MANDAT

Privind mandatul administratorului Sc. Tutti Wellness SRL

 

 

 

Încheiat azi_________ la sediul SC. Tutti Wellnes SRL, având în vedere:

-Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

-OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderile publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr. 287/2009 privind Codul civil;

-Prevederile Actului Constitutiv al Sc. Tutti Wellness SRL. Actualizat

-Necesitatea stabilirii drepturilor și obligațiilor părților semnatare, în contextul unui raport juridic de drept civil, corespunzătoare exercitării funcției de director, părțile convin a încheia prezentul Contract de mandat, ca urmare a acordului de voință exprimat de părțile semnatare.

1.Părțile contractului:

1.1SC. Tutti Wellness SRL, cu sediul social în comuna Acățari, sat. Roteni, nr. 246, județul Mureș, înmatriculat la Registrul Comerțului sub nr. J26/621/09.06.2020, CUI: 42599003, tel/fax: 0365410783, e- mail : tuttiwellness@gmail.com, cont bancar RO09 RZBR 0000 0600 2192 3395 deschis la Raiffeisen Bank, reprezentată prin Consiliul local în calitate de mandant.

1.2D- na Balog Eva, cetățean român, cu domiciliul în comuna Acățari, sat. Roteni, nr. 107, județul Mureș, legitimat cu C.I. seria MS, nr. 986489, eliberat de SPCLEP Acățari la data de 07.06.2017, CNP 2810613260028, în calitate de mandatar, au convenit încheierea prezentului contract, cu respectarea următoarelor clauze:

2.Obiectul contractului

2.1(1)Obiectul prezentului Contract de mandat îl constituie împuternicirea de către mandant menționat la art. 1.1 a mandatarului menționat la art. 1.2 dea conduce, organiza, gestiona și adopta în numele și pe contul societății orice decizie în scopul realizării obiectivelor societății, în limitele obiectivului de activitate, în limitele stabilite de legislația în vigoare, actul constitutiv, Hotărârea Consiliului Local precum și cele stabilite prin prezentul contract.

2.2Pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 2.1 mandatarului îi este încredințată funcția de administrator al societății comerciale Tutti Wellness SRL.

Doamna Balog Eva, în calitate de administrator, va reprezenta societatea în relațiile cu salariații proprii, istituții publice, agenți economici și alte persoane fizice și juridice.

2.3Activitatea administratorului se va desfășura în baza indicatorilor de performanță  care se vor stabilii anual corespunzător modelului prevăzut în anexa nr.1 și în temeiul criteriilor de performanță prezentate în anexa nr. 2.

3.Durata contractului

3.1Prezentul contract se încheie pe o durată de 5  (cinci ) ani , și intră în vigoare începând cu ........

3.2Durata prezentului contract se poate prelungi prin Act adițional la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat.

4.Conținutul mandatului

4.1Prin încheierea prezentului contract se deleagă către administrator, în principal, următoarele atribuții:

a, conducerea efectivă și directă a activității societății;

b, organizarea internă/ funcțională a societății, ținând cont de prevederile legale, ale actului constitutiv, reglementările interne, organigrama și statul de funcții al societății;

c, conducerea și coordonarea compartimentelor și serviciilor funcționale ale societății în conformitate cu reglemtentările interne.

d, atribuții de verificare și control a modului de îndeplinire a sarcinilor de către salariații societății sau a altor persoane aflate în raporturi contractuale cu societatea;

e, angajarea, promovarea, concedierea precum și modificarea contractelor inviduale de muncă ale salariaților, exercitarea acțiunii disciplinare în raport cu aceștia;

f, gestionarea patrimoniului sociatății;

g, reprezentarea generală a societății în toate raporturile juridice în care societatea este sau urmează să fie parte, precum și dreptul de a transmite către salariați sau terți dreptul de reprezentare pe bază de împuternicire scrisă,

4.2Administratorul  exercită și alte atribuții stabilite prin dispoziții legale.

4.3Dispozițiile prezentului capitol se completează cu prevederile Actului constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare și Regulamentul intern,

4.4Drepturile și obligațiile părților

4.5Drepturile mandantului sunt următoarele:

a, dreptul de a pretinde administratorului desfășurarea activității cu loialitate și exclusiv în interesul societății;

b, dreptul de a solicita administratorului realizarea performanțelor minime stabilite în anexele nr. 1 și nr. 2 la contract,

c, dreptul de a beneficia periodic sau la sfârșitul anului de informări cu privire la activitatea desfășurată,

d, dreptul de a controla activitatea directorului și rezultatele obținute în desfășurarea activității încredințate,

e, dreptul de a pretinde administratorului respectarea dispozițiilor legale în exercitarea mandatului,

f, dreptul de a retrage mandatul acordat, cu respectarea dispozițiilor legale și a celor asumate prin prezentul contract,

g, dreptul de a fi informat de administrator cu minim 30 de zile calendaristice înainte de data renunțării aestuia la mandat.

4.7 Obligațiile mandantului sunt următoarele:

a, să asigure administratorului deplină libertate în organizarea și gestionarea activității societății, în limitele prevăzute de lege, actul constitutiv și prezentul contract,

b, să achite administratorului toate obligațiile bănești convenite prin prezentul contract,

c, să repare prejudiciul suferit de mandatar în executarea mandatului, dacă acest prejudiciu nu provine din culpa mandatarului,

d, să pună la dispoziția mandatarului administrator toate mijloacele financiare, materiale și logistice necesare realizării atribuțiilor pe care le are, conform prevederilor legale,

e, să informeze mandatarul cu minim 30 de zile înainte de revocare mandatului încredințat,

f, în cazul în care decide revocarea mandatului, această revocare sa va face decât motivat și în condițiile în care face dovada unei juste cauze, după ascultarea opiniei administratorului.

4.8Drepturile mandatarului sunt următoarele:

a, mandatarul are dreptul la plata indemnizației stabilită prin prezentul contract, al cărei cuantum se poate modifica prin încheierea de act adițional la prezentul, din punct de vedere fiscal indemnizația se asimilează veniturilor din salarii, impozitându –se potrivit legislației în materie și fiindu –i aplicabile dispozițiilor legale privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, asigurări de sănătate și deces.

b, dreptul de a pretinde societății asigurarea condițiilor de desfățurare a activității convenite contractual, incluzând: birou individual dotat cu instalații de climatizare adecvate, mobilier funcțional, facilități de comunicare internă și externă, birotică și dotarea aferentă desfășurării activității, telefon mobil.

c, dreptul de a beneficia anual de o perioadă de concendiu de 30 de zile lucrătoare, acordată integral sau fracționat,

d, dreptul de a beneficia de zile de repaus medical, conform dispozițiilor legale aplicabile,

e. dreptul de a renunța la mandat în condițiile stabilite prin prezentul contract;

f. dreptul de a reprezenta și angaja patrimonial societatea în raporturile cu terții, în limitele legale, ale obiectului de activitate, ale actului constitutiv și ale prezentului contract;

g. dreptul de a utiliza informațiile, mijloacele materiale și umane ale societății, necesare și utile pentru desfășurarea activității;

i. beneficiează de dreptul decontare a cheltuielilor de protocol în limita bugetului aprobat și decontarea cheltuielilor de cazare, transport și a altor cheltuieli pe baza documentelor justificative pentru deplasarări în interes de serviciu;

j. substituirea unei alte persoane pentru executarea activității pe durata absenței motivate;

k. dreptul de a beneficia de prevederile Contractului colectiv de muncă înheiat la nivelul unității, dacă este cazul;

l.dreptul de formare profesională prin participarea la cursuri pe cheltuiala societății, care să aibă legătură cu obiectul de activitate al societății comerciale;

4.9 Obligațiile mandatarului sunt următoarele:

a. exercitarea mandatului cu prudență, loialitate și diligența unui bun profesionist în interesul societății;

b.stabilirea direcțiilor principale de activitate ale societății;

c. aducerea la îndeplinire a indicatorilor și criteriilor de performanță anuale;

d. să prezinte anual  raportul cu privire la activitatea sociații, bilanțul contabil, contul profit și pierdere, propunerea de repartizare a profitului, precum și propunerea de buget al societății pentru fiecare an bugetar;

5. Răspunderea părților

5.1 Răspunderea părților contractante poate fi angajată în conformitate cu dispozițiile legale sau în baza prezentului contract.

5.2 Administratorul răspunde pentru actele juridice pe care le încheie în calitate de mandatar al societății precum și pentru modul de îndeplinire a obiectivelor societății, în limita daunei directe suferite de societate.

5.3 Mandatul răspunde pentru prejudiciile cauzate mandatarului conform prevederile legislației civile și comerciale în vigoare.

6. Cazul fortuit și forță majoră

6.1 Cazul fortuit poate atenau sau exonera răspunderea pentru prejudiciul creat.

6.2 Cazul fortuit reprezintă un eveniment care nu poate fi prevăzut și nici impiedicat de către cel care ar fi fost chemat să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs.

6.3 Forța majoră exonerează părțile de răspundere în cazul executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor asumate prin prezentul contract.

6.4 Prin forța majoră se înțelege un eveniment independent de voință a păților, impozabil și insurmontabil, apărut după închirierea contractului și care împiedică părțile să își execute obligațiile asumate.

7. Încetarea contractului

7.1 Prezentul contract încetează într-unul din următoarele cazuri:

a. expirarea perioadei pentru care a fost încheiat fără prelungirea prin act adițional;

b. revocarea mandatului de către mandant;

c. renunțarea la mandat de către mandatar;

d.acordul de voință a părților;

e. intervine un caz de incompatibilitate prevăzut de lege;

f. decesul ori punerea sub interdicție judecătorească a mandatarului;

g. insolvabilitatea sau lichidarea societății;

h. condamnarea la o pedeapsă privativă de liberatate indiferent de modalitatea de executare a pedepsei;

i. în alte condiții prevăzut de lege.

7.2 În caz de încetare a mandatului, administratorul este obligat să înapoieze mandantului toate actele, documentele și ștampilele societății, deținute în exercitarea atribuțiilor sale.

7.3 Toate actele juridice încheiate de mandatar după încetarea contractului sunt nule.

8. Litigii

8.1 Orice neînțelegeri izvorîte din încheierea, interpretarea, executarea sau modificarea clauzelor prezentului contract se soluționează pe cale amiabilă, prin mediere ori concilierel

8.2  În cazul în care nu se ajunge la o soluție în urma procedurilor prevăzute la art. 10.1, litigiile se vor soluționa de instanțele judecătorești competente.

9. Dispoziții finale

9.1 Indiferent de modul de încetare a contractului de mandat, mandatarul sau un reprezentant împuternicit al acestuia să efectueze predarea – primirea pe bază de proces verbal a tuturor documentelor societății și a oricăror bunuri ale acesteia în termen de maxim 30 de zilev calendaristice de la data încetării mandatului.

9.2 Prezentul contract poate fi modificat prin acordul de voință al părților, prin încheierea de acte adiționale.

9.3 Prevederile prezentului contract se completează cu prevederile legale aplicabile, precum și cu prevederile actelor interne ale societății( Actul constitutiv, Regulamentul de organizare și funcționare, Regulamentul Intern )

9.4 Prezentul contract s –a încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, în data de _______________________

 

 

 

               Preşedinte de şedinţă,

                    Menyhárt Bálint                                            

                                                                                  Contrasemnează,

                                                                          Secretar general,

                                                                                              Jozsa Ferenc