ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                    

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.9

din 7 februarie 2022

privind aprobarea inventarului la finele anului 2021

 
 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,,

                        Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.680/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.685/2022,

                                    În conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr.82/1991,privind contabilitatea,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

                              Văzînd prevederile art.289 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

                                    Având în vedere prevederile din Normele de organizarea şi efectuarea inventarierii,aprobat prin Ordinul Ministrului Finaţelor nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ,

                        Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                       

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

                   Art.1.Se aprobă inventarul elementelor de activ şi pasiv deţinute de Consiliul local Acăţari,înscrise în listele de inventariere şi registrul de inventar,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta , cu  următori indicatori principal:

Active Fixe:                                                    62.702.386          lei

   din care:

Instalaţii tehnice, mijloace de transport,aparatura 

Birotica şi alte active corporale                            559.786         

Terenuri şi clădiri                                            62.142.400

Active financiare necurente                                         200

Active curente:                                                    7.576.088

          din care:

Stocuri:                                                                 1.618.745        

Creanţe curente ce urmează a fi incasată             3.109.589

Soldul conturilor la Trezorerie şi bănci:              2.846.873           

TOTAL ACTIVE:                                             70.278.474     

                   Art.2.Primarul comunei Acățari, Șeful Biroului financiar contabil și resurse umane   şi comisia de inventariere vor răspunde de exactitatea datelor  din anexă.

                   Art.3.Prezenta  se va comunica: Primarul comunei, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, celor interesaţi şi se va aduce la cunoştinţă publică,conform prevederilor legale.

                   Preşedinte de şedinţă,

                     Veres Gaspar Ervin                                    

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc