ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA  ACĂȚARI  

CONSILIUL LOCAL                                              

 

H O T Ă R Â R E A NR.11

din 7 februarie 2022

privind probarea  diminuării suprafetei imobilului- teren-înscris in proprietatea publică a comunei Acățari

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari,

                   Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.682/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.687/2021,

          Conform  prevederilor din partea V: Reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,

          În conformitate cu prevederile:

-                      Legii nr.7/1996,republicată, privind cadastrul și publicitatea imobiliară,

-                      Ordinul 700/2014,privind adprobarea Regulamentului de avizare,recepție și înscriere în evidențele cadastru și carte funciară,

Văzând documentația cadastrală întocmită de SC Apulum Geo-Gis,

Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;          

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

                   Art.1.Se aprobă diminuarea suprafeței de teren de la  32.000 mp, cum este  înscris în anexa nr.9,poz.175 (Islaz comunal Roteni) din HGR nr.964/2002, privind  atestarea domeniului  public al judeţului Mureş,precum şi al municipiilor ,oraşelor,comunelor din judeţul Mureş, la suprafața de 21.773 mp,suprafață care rezultă din măsurătorile topografice.

                   Art.2.Se mandatează  Primarul comunei Acățari să semneze în fața notarului public, în formă autentică, diminuarea prevăzută în art.1.

          Art.3. Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-         Instituției Prefectului Județului Mureș

-         Primarului Comunei Acățari

 

 

Preşedinte de şedinţă,

                     Veres Gaspar Ervin                               

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc