ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                      

COMUNA ACĂŢARI   

CONSILIUL LOCAL                                                                                                                       

H O T Ă R Â R E A NR.15

din 24 februarie 2022

privind desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Mureș,sesiunea ianuarie-aprilie 2022

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                        Având în vedere referatul de aprobare  al Primarului comunei Acățari nr.1113/2022 , raportul  de compartimentului de resort   nr. 1119/2022 și avizul Comisiei de specialitate ,

                        Văzând adresa nr.1241/10.02.2022 a ISJ Mureș,prin care solicită desemnarea unui reprezentant și a unui membru supleant în comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învășământ preuniversitar de stat din județul Mureș,sesiunea ianuarie-aprilie 2022

                        Conform prevederilor  Legii educației naționale nr.1/2011,cu modificările și completările ulterioare,

                        În conformitate cu prevederile art.5, pct.II,lit.”c” din OME nr.4597/2021,modificată și completată,pentru   aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat,

                        Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,                  

           În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;                

 

H o t ă r â ș t e:

 

 

                   Art.1. Se desemnează d-na Toth Emese Zsuzsanna, având funcția de  administrator public,ca reprezentant al Consiliului local Acățari, în  comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învășământ preuniversitar de stat din județul Mureș,sesiunea ianuarie-aprilie 2022

                        Art.2. Se desemnează d-na Hosszu Agota Magdolna , având funcția de  inspector,reprezentant al Consiliului local Acățari, ca membru supleant  în  comisiile de evaluare a probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învășământ preuniversitar de stat din județul Mureș,sesiunea ianuarie-aprilie 2022

                        Art.3.D-na Toth Emese Zsuzsanna și Hosszu Agota Magdolna  vor îndeplinii atribuțiile prevăzute în OME nr.4597/2021.

                        Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință public și se comunică cu:

-          Primarul comunei Acățari

-          Instituția Prefectului jud.Mureș

-          Inspectoratul Școlar județean Mureș

-          D-na Toth Emese Zsuzsanna și Hosszu Agota Magdolna

 

Preşedinte de şedinţă,

             Veres Gaspar Ervin                                       

Contrasemnează,

                                                                                                            Secretar general                                                                                                                                                  Jozsa Ferenc