ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                       

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL  LOCAL                                                                                       

H O T Ă R Â R E A NR.16

din 24 februarie 2022

privind modificarea  Anexei nr.1 din HCL nr. 4 din 25 ianuarie 2022

privind  aprobarea  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând  referatul de aprobare  al Primarului comunei Acățari nr.1114/2022 , raportul  de compartimentului de resort   nr. 1120/ 2022 și avizul Comisiei de specialitate ,

                        Având în vedere:

-                      prevederile HCL nr. 4/2022 prin care s-au aprobat statul de funcții și organigrama aparatulului de specialitate al Primarului comunei Acățari  ;

-                       prevederile Legii nr. 53 / 2003, privind Codul Muncii republicată și completată;

-                       prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4) și ale art.11 alin.5 din Legea 153/2017 , privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-                       prevederile  art. 129 alin.(2) lit. ”a” și alin. (3) lit. ”c , ale art. 409 alin.(1) coroborat cu alin.(3),lit.b”  din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

         În temeiul art. 196 alin.(1) lit.”a”, art.197 alin. (1), ale art. 243 alin. (1) lit.”a” și ”b din Ordonanța de Urgență nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare;

 

H o t ă r â ș t e :

 

 

Art. 1. Se modifică Anexa nr. 1 – „Statul de funcții” la HCL nr.4/25.01.2022, în sensul transformării următoarei funcții publice de execuție:

 Funcția publică de execuție vacantă Polițist local, clasa III, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Poliția locală Acățari se transformă  în funcția publică de execuție Polițist local,clasa III,grad profesional principal.

 Art. 2 Celelalte prevederi ale HCL nr. 4/2022 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Primarul comunei Acățari va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Biroul financiar contabil și resurse umane.

Art. 4. Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-         Primarul comunei Acățari

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

-         Instituției Prefectului Mureș

 

Preşedinte de şedinţă,

                Veres Gaspar Ervin                                    

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                                               Jozsa Ferenc