ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                       

COMUNA  ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.18

din 24 februarie 2022

privind reactualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Acățari

 

 

                             Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1116/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1122/2022,

                             În conformitate cu prevederile art.4  din Legea nr.307/2006 privind  apărarea împotriva incendiilor,

                             Având în vedere prevederile art.6  din Ordinul M.A.I.  nr. 132 din 29 ianuarie 2007, pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor,

          Ținând cont de  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

 

                   Art.1.Se aprobă reactualizarea  “Planul de Analiză si Acoperirea a Riscurilor al comunei Acăţari” ,conform anexei, care face parte integrantă din prezenta .

          Art.2.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei,ISU ”Horea”al județului Mureș  și  SVSU Acățari și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale,

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă,

Veres Gaspar Ervin                                    

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                          Jozsa Ferenc