ROMANIA                                                                                         

JUDEŢUL MUREŞ                                                                            

COMUNA ACĂŢARI

CONSILIUL LOCAL                                                                            

 

H O T Ă R Â R E A NR.20

din 31 martie 2022

pentru validarea Dispoziţiei nr. 68 din 15 martie 2022

pentru rectificarea Bugetului Local a Comunei Acăţari pe anul 2022

 

 

 

                     Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2033/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr. 2038/2022

Ținând cont de art. 25 și art. 28 din Legea nr.226/2021, privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

În baza art. 19 și art. 50 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare  prevederile art.129, alin.(4) "a"din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Conform art.7 din Legea nr. 52/2003,  privind transparența decizională în administrația publică;

În temeiul art.196, alin.(1),lit.”a”,coroborat cu prevederile art.243,alin.(1) ,lit.”a” din OUG nr.57/2019,privind Codul Administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

 

                   H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1.Se validează Dispoziţia nr. 68 din 15 martie 2022, privind aprobarea Rectificării Bugetului Local a comunei Acăţari pe anul 2022.

         Art.2. De executarea prezentei hotărâri răspund Ordonatorul principal de credite şi biroul financiar contabil.

          Art.3.  Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-         Primarul comunei Acățari

-         Instituția Prefectului-jud.Mureș

-         Biroul financiar contabil și resurse umane

                   

              Preşedinte de şedinţă,

             Veres Gaspar Ervin                                  

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                          Jozsa Ferenc