ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                      

 

H O T Ă R Â R E A NR.24

din 31 martie 2021

privind însușirea Raportului de evaluare și aprobarea caietului de sarcini pentru vânzarea autogunoierului Special Truck Volvo

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2062/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 2063/2022,

                        Având în vedere:

-               prevederile art.29 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

-               prevederile HG nr.841/1995,privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,cu modificările și completările ulterioare,

-               art.363 din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

-               raportul de evaluare nr.1556 din 9.03.2022 ,întocmit de evaluator autorizat ANEVAR,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(2),lit.”c”,alin.(6),lit.”a”,art.139 alin.(1),lit.”a” coroborat cu prevederile art.196 alin.(1),lit.”a” din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

          H o t ă r â ș t e:

 

 

Art.1.Se aprobă Raportul de evaluare a bunului mobil  -  autogunoier Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379, ,conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se aprobă caietul de sarcini al licitației publice de vânzare autogunoierului  Special Truck Volvo,conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta.

 Art.3.Comisia de organizare și desfășurare a licitației se va constitui prin Dispoziția Primarului comunei Acățari.

Art.4.Suma rezultată din vânzare constituie integral venit la bugetul local și se va cuprinde la secțiunea de dezvoltare.

Art.5.Se mandatează administratorul public al comunei Acățari să semneze contractual de vânzare cumpărare cu câștigătorul licitației.

                        Art.6.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-       Primarul comunei Acățari

-       Biroul financiar contabil și resurse umane

-       Instituția Prefectului-jud.Mureș

 

 

                 Preşedinte de şedinţă,

                  Veres Gaspar Ervin                                        

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                     Jozsa Ferenc