ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ       

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 H O T Ă R Â R E A NR.26

din 28 aprilie 2022

privind alegerea  presedintelui de sedinta pentru  luniile

 mai – iulie  2022

 

         

Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2875/2022 , raportul  compartimentului de resort  nr. 2883/2022 ;

În conformitate cu prevederile  art.123 ,alin.(1) din din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ;

Văzând  prevederile art.8.1. din HCL nr.45 din 31 octombrie 2019 privind aprobarea  Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei Acățari  , județul Mureș ,revizuit conform  O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificările  și complările ulterioare;

          Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;         

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările  și  completările  ulterioare;         

           

 

 H o t ă r â ș t e :

 

 

            Art. 1.  Alegerea ca presedinte de sedinta al consiliului local Acăţari, pentru lunile mai –iulie 2022    a d-lui  consilier Laszlo Jozsef.

Art. 2. Domnul consilier Laszlo Jozsef exercită atribuţiile prevăzute de lege pentru preşedintele de şedinţă.

Art.3. În cazul lipsei preşedintelui ales la una din şedinţele organizate pe perioada mandatului, se va proceda la alegerea unui preşedinte de şedinţă numai pentru şedinţa respectivă, fără a se întrerupe mandatul de trei luni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează persoana nominalizată de la art. 1.

           Art.5.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari ,  Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

                 Preşedinte de şedinţă,

              Veres Gaspar Ervin                                 

                                                                                             Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                Jozsa Ferenc