ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                            

 

 H O T Ă R Â R E A NR.28

din 28 aprilie 2022

privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023

 

 

          Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2878/2022 , raportul  compartimentului de resort  nr. 2885/2022 ;

                   În conformitate  cu:

-                     prevederile art. 491 și art. 493 alin. (7) din Legea nr. 227/2015  privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

-                     prevederile art. 5, art. 16 alin. (2) și art. 20 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;

Cu respectarea dispozițiilor Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, modificată și completată,

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c) și alin. (14), art. 136, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. c) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Consilul Local al Comunei Sânmartin

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

          H o t ă r â ș t e  :

 

 

Art. 1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 5,1 % a sumelor aferente impozitelor și taxelor locale stabilite pe baza unei sume în lei, la nivelul comunei Acățari  pentru anul 2023, cu excepția sumelor prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, sume pe care se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărei ani la vehiculele de marfă mai mari de 12 tone.

Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și  se comunică: Primarului comunei Acățari, Instituţiei Prefectului Judeţului Mureș și Compartimentului financaiar contabil.

 

  Preşedinte de şedinţă,

Veres Gaspar Ervin                                 

                                                                        Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                         Jozsa Ferenc