ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ                                                                          

COMUNA    ACĂŢARI      

CONSILIUL LOCAL        

                                                   

                                                                           

H O T Ă R Â R E A NR.30

din 28 aprilie 2022

privind aprobarea Planului de integritate, aferent Strategiei Naționale Anticorupție, ciclul strategic 2021-2025

 

 

 

Consiliul local al comunei Acățari;

          Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.2881/2022 , raportul  compartimentului de resort  nr. 2887/2022 ;

Analizând temeiurile juridice, respectiv:

a.    art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

b.    art. 3 și 4 paragrafele 1 – 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

c.    art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

d.      art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95 alin. (1) și (2), art. 96, art. 98, art. 105 alin. (1), art. 106, art. 111 - art. 163  art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. a), art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2), alin. (4), alin. (5) și alin. (6) și (7), art. 135 -138, art. 197 alin. (1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1), art. 199 alin. (1) și (2) și art. 201 – art. 248, art. 452  și art. 454   din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

e.    art. 87 și art. 88-93 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și a mediului de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;

f.     art. 1 pct. 30 și art. 4  din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice pentru modificarea și completarea legii nr. 144/2007 privind înființarea organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative;

g.    art. 3 lit. g) , art. 5 alin. (2) lit. g) și alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, cu modificările și completările ulterioare;

h.    art. 7 – art. 13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

i.      art. 5 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare:

j.      Hotărârea Guvernului nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie 2021-2025 şi a documentelor aferente acesteia ;   

k.    Standardului 1- Etica și Integritatea din Codul controlului intern managerial al entităţilor publice, aprobat prin Ordinul Secretarului general al Guvernului nr. 600/2018;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. i) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

            H o t ă r â ș t e:

Art. 1. - Se aprobă Planul de integritate aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025, prevăzut în anexa ,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Acățari, prin compartimentele din aparatul sau de specialitate.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului  nr. 1269/2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Acățari, prefectului județului Mureș, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local, în format electronic, la adresa www.acatari.ro.

 

 

Preşedinte de şedinţă,

          Veres Gaspar Ervin                                

Contrasemnează,

                                                                         Secretar  general,

                                                                                          Jozsa Ferenc

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.___  din ______

PLANUL DE INTEGRITATE AL COMUNEI ACĂȚARI,

aferent Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

 

OBIECTIVUL  GENERAL NR. 1 - CREȘTEREA GRADULUI DE IMPLEMENTARE A MĂSURILOR DE INTEGRITATE LA NIVEL ORGANIZAȚIONAL
Obiectiv specific nr. 1.1. - Implementarea măsurilor de integritate la nivel local
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a declarației privind asumarea unei agende de integritate

organizațională
Declarație adoptată
Declarație distribuită
Adoptarea unei declarații neadaptate contextului instituțional;
Nivel scăzut de implicare al angajaților
Document emis;

Publicarea pwww.acatari.ro;

Baza de date MDLPA
Trimestrul  I 2022
Conducerea

comunei
Nu este cazul
Adoptarea și distribuirea în cadrul instituției a planului de integritate, urmare consultării angajaților și a evaluării de risc și asigurarea resurselor necesare implementării acestuia 
Plan de integritate adoptat
Persoane desemnate pentru monitorizarea implementării planului de integritate
Tipuri de resurse efectiv alocate
Nivel scăzut de implicare al angajaților;
Caracter exclusiv formal al consultării;
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Panul de integritate adoptat;

Minută/e-mail/listă de luare la cunoștință
Semestrul I 2022
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării
Nu este cazul
Evaluarea anuală a modului de implementare a planului și adaptarea acestuia la riscurile și vulnerabilitățile nou apărute
Raport de evaluare întocmit și publicat pe site-ul comunei;
Plan adaptat și publicat pe site-ul comunei, dacă este cazul
Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
Raport de evaluare;

Baza de date MDLPA
Anual
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic

 
Nu este cazul
Identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, precum și stabilirea și implementarea măsurilor de prevenire și control al acestora
Registrul riscurilor de corupție completat
Nr. de riscuri și vulnerabilități identificate
Nr de măsuri de intervenție
Formarea profesională a membrilor Grupului de lucru pentru aplicarea efectivă a metodologiei de evaluare a riscurilor
Caracter formal al demersului în absența aplicării efective a metodologiei de evaluare a riscurilor
Rapoarte de evaluare/registrul riscurilor de corupție

 
Anual
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Identificarea, evaluarea și raportarea unitară a incidentelor de integritate, precum și stabilirea unor măsuri de prevenire și/sau control urmare producerii acestora
Rapoarte întocmite
Nr. de incidente identificate
Nr. și tipul de măsuri de prevenire și/sau control luate
Identificarea greșită a faptelor ca incidente de integritate
Lipsa de relevanță a datelor provenită din greșita încadrare a faptelor ca incidente de integritate

 

 
Rapoarte de evaluare/registrul riscurilor de corupție

 
Anual
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Transmiterea contribuțiilor solicitate de secretariatul tehnic și participarea la activitățile de coordonare și monitorizare a strategiei
Participarea la reuniunile platformelor de cooperare
Transmiterea raportării anuale privind implementarea măsurilor prevăzute în strategie, însoțită de anexele completate urmare a colectării integrale a indicatorilor
Participarea la misiunile tematice de evaluare
Transmiterea de date incomplete sau cu întârziere
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Rapoarte de evaluare
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Intensificarea utilizării noului portal al SNA pentru creșterea gradului de informare al publicului despre monitorizarea implementării SNA, a noilor tendințe și evoluții în domeniul integrității
Seturi de date încărcate de instituțiile vizate (prin raportare la obligațiile derivate din SNA)
Nr. de accesări ale portalului
Funcționarea deficitară a portalului
Acces limitat la internet
Lipsa de acuratețe a datelor încărcate
Raportarea neunitară
Date încărcate pe portal

Nr. accesări
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
                                                                 OBIECTIVUL  GENERAL NR. 2 - REDUCEREA IMPACTULUI CORUPȚIEI ASUPRA CETĂȚENILOR
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Creșterea gradului de educație anticorupție a cetățenilor și oficialilor publici, cu accent pe drepturile acestora în relația cu autoritățile și instituțiile publice și impactul corupției asupra serviciilor publice
Nr. și tip de activități de creștere a educației anticorupție
Nr. beneficiarilor activităților de creștere a educației anticorupție
Feedback-ul dat de participanți cu privire la calitatea activităților de creștere a educației anticorupție;
Rezultatele participanților înregistrare la testările de evaluare din cadrul activităților de formare în domeniul anticorupție
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Nivel scăzut de participare și implicare
Caracterul formal al activităților
Calitatea scăzută a activităților de creștere a educației anticorupție
Testele de evaluare
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Costul activităților
Consolidarea profesionalismului în cariera personalului din sectorul public, inclusiv prin aplicarea efectivă a mecanismelor de evaluare a performanțelor, evitarea numirilor temporare în funcțiile publice de conducere, transparentizarea procedurilor de recrutare în sectorul public și asigurarea stabilității funcției publice; 
Nr. instituțiilor publice care au realizat evaluarea personalului
Nr. oficialilor publici evaluați
Nr. și tipul măsurilor dispuse urmare evaluărilor realizate
Nr. posturi de conducere ocupate cu titlu permanent
Procentul posturilor de conducere ocupate cu titlu permanent prin raportare la numărul total al posturilor de conducere din instituție
Nr. și tip de măsuri luate în vederea asigurării vizibilității anunțurilor aferente procedurilor de recrutare
Evaluarea formală a oficialilor publici
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Rapoarte de evaluare;

Organigrama și statul de funcții;

Portalul comunei
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Costurile cu perfecționarea
Asigurarea unei protecții efective a cetățenilor care sesizează presupuse incidente de integritate săvârșite de furnizorii de servicii publice
Nr. sesizări referitoare la incidente de integritate soluționate
Procentul sesizărilor referitoare la incidente de integritate raportat la numărul total de sesizări înregistrate la nivelul instituției
Măsuri luate urmare sesizărilor
Nr. și tip de măsuri de protecție aplicate efectiv cetățenilor
Neaplicarea efectivă a măsurilor de protecție
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Necorelarea datelor referitoare la sesizările care s-au aflat pe circuitul de soluționare al mai multor instituții
Registrul pentru sesizări
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Formarea unei culturi civice de confruntare a fenomenului corupției "mici", inclusiv prin utilizarea noilor tehnologii (de exemplu, social media)
Nr. de sesizări transmise de cetățeni
Nr. și tip de canale utilizate
Nr. de campanii de conștientizare organizate
Nr. activități de educație a publicului
Nr. materiale educative diseminate
Nr. de mesaje preventive (postări) publicate pe canalele instituționale de comunicare online (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, etc)
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Neimplicarea cetățenilor în demers
Acces limitat la internet
Lipsa specialiștilor în domeniul comunicării online
Sesizări transmise și canalele utilizate

Portalul  comunei

 
2021-2025
Conducerea comunei;

Personalul desemnat
Costurile cu logistica
Digitalizarea serviciilor publice care pot fi automatizate, cu scopul de a reduce riscurile de corupție generate de interacțiunea directă cu oficialii publici

 

 
Nr. de servicii publice digitalizate
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Acces limitat la internet
Portalul instituției care furnizează serviciul;

Rapoarte de activitate;

Feedback cetățeni
2025
Conducerea comunei;

Personalul desemnat
Estimare funcție de costul proiectului
Reglementarea transparentă a procedurilor de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice;
Nr. proceduri transparentizate privind obținerea cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice
Nr. de măsuri luate în vederea asigurării informării efective privind procedurile de obținere cu celeritate (sau în regim de urgență) a serviciilor publice
Nr. de servicii publice furnizate urmare procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Neutilizarea procedurilor de obținere cu celeritate sau în regim de urgență a serviciilor publice
Stabilirea unor tarife disproporționate
Lista de proceduri elaborate
31 decembrie 2022
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Evaluarea ex-post a politicilor publice din perspectiva performanței și a rentabilității cheltuielilor publice.
Nr. analize ex-post privind performanța politicilor publice
Nr. de măsuri de remediere luate urmare analizelor ex-post
Absența informațiilor necesare cu privire la eforturile de implementare ale politicilor publice;
Lipsa personalului specializat pentru realizarea unor astfel de evaluări ;
Absența informațiilor necesare cu privire la cheltuieli
Analiza SMART:

-          impact economic;

-          - impact social;

-          Impact de mediu
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL  GENERAL NR. 3 - CONSOLIDAREA MANAGEMENTULUI INSTITUȚIONAL ȘI A CAPACITĂȚII ADMINISTRATIVE PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA CORUPȚIEI
Obiectivul specific nr. 3.1. - Eficientizarea măsurilor preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum și prin asigurarea implementării lor efective
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Asigurarea de către instituții  a aplicării efective și unitare a legislației de transpunere a Directivei nr. 2019/1937 în toate structurile subordonate acestora, inclusiv în cadrul întreprinderilor publice
Analiza realizată
Act normativ de modificare adoptat
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Absența informațiilor necesare pentru realizarea analizei
Concluzii care nu susțin necesitatea modificării
Întârzieri în adoptarea actului normativ
Neimplicarea instituțiilor publice interesate în procesul de elaborare a actului normativ
Hotărâri;

Dispoziții
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiectivul  specific nr. 3.3. - Îmbunătățirea capacității de gestionare a eșecului de management prin corelarea instrumentelor care au impact asupra identificării timpurii a riscurilor și vulnerabilităților instituționale
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul tuturor autorităților publice
Nr. recomandări formulate
Gradul de implementare a recomandărilor formulate
Structuri de audit consolidate
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Lipsa cooperării din partea autorităților publice
Rapoarte de audit;

Rapoarte de activitate
Odată la doi ani
Conducerea comunei;

Structura de audit prin cooperare a ACoR

 
Nu este cazul
 Întărirea mecanismelor de gestionare a riscurilor de corupție prin dezvoltarea de aplicații informatice dedicate acestora
Nr. de instituții din administrația publică locală audiate extern
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Lipsa cooperării din partea
autorităților publice
Lipsa de specializare pe teme de integritate a auditorilor externi
Întârzieri în derularea misiunilor de audit extern
 Portalul comunei;

Arhiva electronică
Permanent
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Costul și mentenanța  aplicațiilor
 

 

 

 

 

 

 

OBIECTIVUL  GENERAL NR. 4 - CONSOLIDAREA INTEGRITĂȚII ÎN DOMENII DE ACTIVITATE PRIORITARE
Obiectivul specific nr. 4.3. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în administrația publică locală
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Crearea unui cadru unitar de reglementare cu privire la procedurile administrative disponibile la nivelul comunei, reducând astfel gradul de vulnerabilitate
Un ghid privind elaborarea procedurilor Nr. de tematici care au fost avute în vedere pentru elaborarea ghidului Nr. instituții care au adoptat/și-au revizuit procedurile pe baza ghidului
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
PD/PS/PO

adoptate
2024
Comisia de monitorizare SCIM
Nu este cazul
Digitalizarea procesului de obținere a autorizațiilor (în ceea ce privește cele cinci proceduri administrative descrise în cadrul Studiului privind analiza procedurilor administrative care sunt cele mai vulnerabile la corupție) și minimalizarea interacțiunii dintre funcționarul public și cetățean
Dezvoltare platforma online la nivel național pentru procedurile administrative identificate ca fiind cele mai vulnerabile la corupție
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Întârzieri în adoptarea de acte normative, norme metodologice și proceduri
Portalul comunei
2021-2024
Conducerea comunei;

Personalul desemnat
Estimare funcție de costul proiectului
Actualizarea anuală a scorului index al integrității în cadrul autorităților administrației publice locale
Indexul integrității în administrația publică locală actualizat și publicat
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Întârzieri în actualizarea scorului index al integrității
Portalul comunei
Anual
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Realizarea unor proiecte/activități în comun cu participarea autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile, având ca obiectiv prevenirea corupției, promovarea eticii și integrității
Nr. și tip de activități desfășurate
Sustenabilitatea proiectelor/activităților realizate
Feed-back-ul grupului țintă
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Lipsa de implicare a autorităților publice locale și a reprezentanților societății civile
Evidența activităților desfășurate
Anual
Conducerea comunei;

Personalul desemnat
Costurile cu programul/activitățile
Stabilirea unor condiții de eligibilitate din perspectiva cadrului de integritate aplicabil pentru APL în vederea accesării fondurilor publice
Nr. și tip de condiții stabilite Procedură/măsuri de monitorizare a îndeplinirii condițiilor Act normativ adoptat
Neaplicarea condițiilor de eligibilitate stabilite de actul normativ Lipsa monitorizării îndeplinirii condițiilor de eligibilitate
Proceduri;

Hotărâri;

Dispoziții
2023
Conducerea comunei;

Coordonatorul implementării;

Consilierul etic
Nu este cazul
Transparentizarea procedurilor de alocare de fonduri prin programele naționale de investiții și eficientizarea mecanismelor de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor finanțate prin program
Nr. de informații publicate
Mecanisme de colectare și publicare de date referitoare la implementarea proiectelor funcționale
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Neaplicarea actului normative adoptat
Lista de investiții

Hotărâre buget

Hotărârea execuție

bugetară
2023
Conducerea comunei;

Personalul desemnat
Nu este cazul
 

 

Obiectivul specific nr. 4.4. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în domeniul achizițiilor publice
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
Încurajarea utilizării unor abordări inovative pentru implicarea societății civile în monitorizarea integrității achizițiilor publice
Numărul de persoane implicate în realizarea controlului ex-ante care au fost formate profesional
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Neidentificarea corectă a elementelor care pot afecta intensitatea și calitatea competiției în cadrul procedurilor de atribuire verificate
Registrul de control;

Rapoarte de control
Anual
Persoana desemnată
Costurile cu formarea
 

 

Obiectivul specific nr. 4.5. - Creșterea integrității, reducerea vulnerabilităților și a riscurilor de corupție în mediul de afaceri
MĂSURI
INDICATORI DE PERFORMANȚĂ
RISCURI
SURSE DE VERIFICARE
TERMEN
RESPONSABIL
BUGET
 Aplicarea standardelor aferente open contracting data
Nr. seturi de date publicate Instituții și autorități publice care au aplicat standardul OCDS
Neimplementarea OCSD de către instituțiile publice
Nealocarea resurselor umane și financiare necesare
Portalul comunei;

Lista datelor publicate
2022
Persoana desemnată
Nu este cazul