ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MUREȘ                                                                                     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                                

 

H O T Ă R Â R E A NR.33

din 25 mai 2022

privind modificarea Contractului de închiriere încheiat între Primăria comunei Acățari și SC Vajda Orso Dent  SRL

 

 

           

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3715/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 3720/2022,

                        Având în vedere lucrările de modernizare a căminului cultural și fostul sediu al Primăriei Acățari,imobil situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.100,

                       Văzând prevederile Contractului de închiriere nr.3894 din 02.08.2012,încheiat între între Primăria comunei Acățari și SC Vajda Orso Dent  SRL-D,prin care a fost închiriat  un spațiu cu scopul stabilirea sediului secundar (punct de lucru) a societății chiriașe,

                        Ținând cont de prevederile Ordinului nr.153/2003,pentru aprobarea Normelor metodologice priivind înfiinâarea,organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,cu modiificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile  art.108,lit, “c” , art.129  alin .(6 ),lit. “ b ” ,alin.7, lit. “c” , coroborat cu prevederile  art.347, alin.(2),lit.”f” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul  administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

                     În conformitate cu prevederile  articolului 861 alin.(3) din Legea nr.287/2009,privind  Codul Civil,

                        Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările  ulterioare;        

În temeiul prevederilor art. 139, alin (3),art.196,alin.(1) , lit. “ a ”  coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 a Guvernului României privind Codul  administrativ,cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H o t ă r â ș t e:

 

 

            Art.1.Se aprobă modificarea Contractului de închiriere nr.3894 din 02.08.2012,încheiat între între Primăria comunei Acățari și SC Vajda Orso Dent  SRL, în sensul schimbării locației obiectului contractului de concesiune (cap. II) și scopul contractului (cap.IV) din locația actuală -com.Acățari,sat.Acățari,nr.100- într-o nouă locație:Dispensar Uman Acățari -com.Acățari,sat.Acățari,nr.37/A-,imobil aflat în domeniul public al comunei Acățari.

            Art.2.Modificarea contractului se va realiza prin act adițional,în conformitate cu prevederile  art.1.  și  cu noile elemente de identificare a  locației- chiriei-, ținând cont de  releveul din Proiectul nr.22/2022,întocmit de BIA Iszlai Tamas.

            Art.3.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-       Primarul comunei Acățari

-       Instituția Prefectului-jud.Mureș

-       SC Vajda Orso Dent  SRL

 

Preşedinte de şedinţă,

                           Laszlo Jozsef                             

Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                               Jozsa Ferenc