ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MUREȘ                                                                         

COMUNA ACĂȚARI   

CONSILIUL LOCAL

 

                                                 

 
H O T Ă R Â R E A NR.34

din 25 mai 2022

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna Acățari, anul școlar 2021-2022, semestrul  II

 

 

           

                                Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3716/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 3721/2022,

                        Văzând adresa nr.791/2022 a Școlii gimnaziale Acățari,

                     Ținând cont de prevederile:

- art. 82 alin. (1), (1^1)-(1^2), alin.(2), alin.(3), art.105 alin.(1) şi alin.(2), lit d) din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 38/2019

 - H.G. nr. 1094/06.10.2021 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2021-2022, conform art. unic;

- Ordinul M.E.N. nr. 3243/2021 privind structura anului școlar 2021-2022;

 - Art. 3, art. 4, art. 10, art. 12, art. 17 şi art. 20 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019;

 - Ordinul M.E.N. 5870/2021 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

           În temeiul art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

            H o t ă r â ș t e :

 

 

 

Art.1. Se aprobă  acordarea unui  număr total de 35 burse școlare , pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din cadrul Școlii Gimnaziale Acățari  pentru semestrul II al anului școlar 2021/2022,din care:

-          burse de performanță: 0

-          burse de merit

                  -media semestrială peste 9.50 : 21 elev

-          burse de studiu:2 elevi

 

Burse de ajutor social, din care: 12 elevi

-          burse de boală:0

-          burse  pentru elevi din familii cu venituri mici:4 elevi

-          burse pentru elevi orfani:8 elevi

 

 Art.2. Se aprobă cuantumul lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Acățari, semestrul II al anului școlar 2021/2022 , după cum urmează:

a)    bursele de merit – 25.200  lei;  din care:

-                      200  lei/elev/lună pentru elvi care au obținut media generală peste 9,50

b)    busă de studiu- 1.800 lei

-                      150 lei/elev/lună

c)    bursă de ajutor social-14.400 lei

-               200lei/elev/lună

 

Art.3. Acordarea burselor școlare se va realiza de către Școala Gimnazială Acățari  în baza criteriilor generale stabilite prin Ordinul MECTS nr. 5576/2011 , privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare, și după caz, a criteriilor specifice aprobate de consiliile de administrație, în limita fondurilor alocate cu această destinație

Art. 4 Răspunderea pentru corectitudinea și legalitatea situației drepturilor bănești aferente burselor școlare burselor școlare revine Consiliilor de administrație ale unității de învățământ. În situația în care există suspiciuni privind veridicitatea și declarațiile privind veniturile, reprezentanții unităților de învățământ pot cere efectuarea unei anchete sociale de către instituțiile cu atribuții de asistentă socială, competente în acest sens.

Art.5.Se aprobă protocolul de colaborare între Școala gimnazială Acățari și Primăria comunei Acățari-Compartimentul de asistență socială.

Art.6. Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei  revine conducerii Școlii Gimnaziale Acățari .

Art.7.Prezenta  se comunică, Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei, Școlii gimnaziale Acățari și se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale.

 

 

                             Preşedinte de şedinţă,

                           Laszlo Jozsef                             

Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                              Jozsa Ferenc