ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MUREȘ                                                     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                        

 

H O T Ă R Â R E A NR.36

din 25 mai 2022

privind organizarea evenimentului ” Ziua  Internațională a Copilului ”

 

 

           

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                   Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3718/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 3723/2022,

                   În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006,priivind finanțele publice locale,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

                   Conform Hotărârii Consiliului local Acățari nr.12 din 7 februarie 2022,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022,

                   Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările  ulterioare,

                       În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. “d” și ,,e”, alin. (7) lit ,, a”, ,,d”,e”și ,,f”, alin. (9) lit. ,,a”, art. 196 alin. (1) din lit. “a” şi ale art. 243 alin.(1)lit. “a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

                             H o t ă r â ș t e :

 

 

                   Art.1.Se aprobă organizarea pe data de 9  iunie a.c. a  evenimentului  ”Ziua Internațională a Copilului ” în incinta bazei sportive Acățari.

                   Art.2.Cheltuielile legate de organizare vor fi suportate din bugetul local.

                   Art.3.Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-      Primarul comunei Acățari

-      Instituția Prfectului-jud.Mureș

-      Școala gimnazială Acățari.

 

 

                                Preşedinte de şedinţă,

                           Laszlo Jozsef                             

Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                              Jozsa Ferenc