ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MUREȘ                                                                                     

COMUNA ACĂȚARI           

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.37

din 25 mai 2022

privind oraganizarea  concursului profesional ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență

 

 

 

           

                        Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3719/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 3724/2022,

                        Având în vedere adresa ISU ”Horea” al județului Mureș nr.1856699/27.04.2022,prin care solicită sprijinirea desfășurării concursului profesional ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență cu o locație,

                        Ținând cont de Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr.236 din 02.10.2012, pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,

                        În conformitate cu Ordinul Inspectorului General Nr.202 din 13.01.2016 pentru aprobarea Precizărilor privind organizarea concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă,

                        Conform Hotărârii Consiliului local Acățari nr.12 din 7 februarie 2022,privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022,

                        Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și completările  ulterioare,

                             În temeiul prevederilor art.129 alin. (1), alin. (2) lit. “d” și ,,e”, alin. (7) lit ,, a”, ,,d”,e”și ,,f”, alin. (9) lit. ,,a”, art. 196 alin. (1) din lit. “a” şi ale art. 243 alin.(1)lit. “a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

H o t ă r ă ș t e :

 

 

                        Art.1.Se aprobă organizarea în perioada 17-18 iunie a.c. a  etapei județene a concursurilor profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență în cadrul bazei sportive Acățari.

                        Art.2.Cheltuielile legate de organizare vor fi suportate din bugetul local.

                        Art.3.Prezenta se aduce la cunoștință publică și se comunică cu:

-       Primarul comunei Acățari

-       Instituția Prfectului-jud.Mureș

-       Consiliul județean Mureș

-       ISU ”Horea” al județului Mureș.

 

 

 

                     Preşedinte de şedinţă,

                           Laszlo Jozsef                             

Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                              Jozsa Ferenc