ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ 

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                          

 

H O T Ă R Â R E A NR.4

din 25 ianuarie 2022

Privind  aprobarea  Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

 

 

 

                        Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.381/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.389/2022,

                        Având în vedere prevederile :

 

Ø  art.129 alin.(2),lit.”a”,alin.(3),lit.”c”,art.139, art.370, art 407, art.409 alin.(1) și art.534 din Ordonanța de Urgență  nr. 57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulerioare,

Ø  art.11, art.38 alin.(1) și alin.(2) lit.”b” și art.40 din Legea-Cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și H.C.L. nr.42/2017 privind stabilirea salariilor de bază afuncţionarilor publici şi a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Acățari,

Ø  art. III,pct.8  din O.U.G. nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,

 
Ținând cont de  Hotărârea Consiliului local Acățari,nr. 5 din 28 ianuarie 2021, privind modificarea și aprobarea Organigramei și  Statului de  funcţii al aparatului de specialitate al primarului din cadrul Primăriei comunei Acățari

În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale,

Ținând cont de  prevederile art.7 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația public,

                        În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;       

           

 

                        H o t ă r â ș t e:

 

Art.1.- Se aprobă  Statul de funcții și  Organigrama pentru  personalul din aparatul de specialitate al Primarului comunei Acățari,conform anexei nr.1 și anexei nr.2,care fac parte integrantă din prezenta.

                        Art.2.-Prezenta se comunică Primarului comunei Acățari,Biroului financiar contabil și resurse umane , Agenție Naționale ale Funcționarilo Public Instituției Prefectului-județul Mureș și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei.

 

                        Preşedinte de şedinţă,

                         Menyhárt Bálint                                       

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                          Jozsa Ferenc