ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                          

 

H O T Ă R Â R E A NR.6

din 25 ianuarie 2022

privind acordul de principiu al Consiliului local  legat de valorificarea prin vânzare al autougunoierului Special Truck Volvo

 

 

                                    Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.383/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 391/2022,

                        Având în vedere:

-               prevederile art.29 din Legea nr.273/2006,privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare,

-               prevederile HG nr.841/1995,privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice,cu modificările și completările ulterioare,

-               art.363 din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.(2),lit.”c”,alin.(6),lit.”a”,art.139 alin.(1),lit.”a” coroborat cu prevederile art.196 alin.(1),lit.”a” din OUG nr.57/2019,privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

 

          H o t ă r â ș t e:

 

Art.1.Consiliul local este de acord în principiu cu vânzarea,prin licitație public, al   autogunoierului Special Truck Volvo, tip:FM/FH 6X2PR 8.0+VDK WASTE SYSTEM, Puscher 2000, nr. șasiu:YV2JHCOC25A602379,primită prin donație de la  Gemeentelijk Murgești Comite Kasterlee-Lichtaart-Tielen,Belgia.

Art.2.Raportului de evaluare,caietul de sarcini vor fi aprobate într-o ședință viitoare.

Art.3.Suma rezultată din vânzare constituie integral venit la bugetul local și se va cuprinde la secțiunea de dezvoltare.

                   Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Primarul comunei Acățari

-      Biroul financiar contabil și resurse umane

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

 

               Preşedinte de şedinţă,

                    Menyhárt Bálint                             

                                                                                  Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                Jozsa Ferenc