ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ     

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

 

H O T Ă R Â R E A NR.7

din 25 ianuarie 2022

privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu , situat în imobilul din comuna Acățari,sat.Acățari,nr.199

 

 

 

                   Consiliul local al comunei Acățari;

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.384/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.392/2022;

Având în vedere Avizul favorabil a Comisiei : Activităţi economico-financiare, Administrarea domeniului public și privat, Agricultură,    Amenajarea teritoriului;

Având în vedere art. 129 alin. (2) lit. c şi alin. (6) lit. b  coroborat cu prevederile art. 302-331 și art. 362, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile  871-873 din  Legea nr. 287/2009, privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare;

          În temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativcu modificările  și  completările  ulterioare; 

           

 H o t ă r â ș t e :

 

          ART. 1. - Se aprobă Studiul de oportunitate nr. 8400 din 27.12.2021 ,privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu situat în com.Acățari,sat.Acățari,nr.199 , pentru activitate de  Coafura si alte activitati de infrumusetare , proprietate comunei  Acățari, conform anexei nr. 1 ,care face parte integrantă din prezenta.
ART. 2. – Se aprobă concesionarea prin licitatie publica deschisă a spațiului situate în com.Acățari,sat.Acățari,nr.199 ,proprietatea comunei Acățari, în suprafață totală de 40,2 mp , identificat în anexa nr. 2 , care face parte integrantă din prezenta.

 

 

ART.  3.– Se aprobă Documentația de atribuire privind concesionarea prin licitaţie publică a spaţiului cu destinaţia de cabinet medicale situate com.Acățari,sat.Acățari,nr.199 ,în suprafaţă totală de 40,2 mp, proprietate comunei Acățari,conform anexei  nr. 3 care face parte integrantă din prezenta.

ART. 4.-Durata concesionării este de 15 de  ani, cu posibilitate de prelungire.

ART.   5. – Prețul de pornire la licitațieva fi de:

-      1 euro/mp/lună

ART. 6. – Cu executarea prezentei se încredinţează Comisia de licitație,careva fi nominalizată  prin Dispoziția  Primarului.

ART.  7.- Prezenta se aduce la cunoștință publică,conform prevederilor legale și se comunică cu:

-      Instituția Prefectului-jud.Mureș

-      Primarul comunei Acățari

 

 

 

                      Preşedinte de şedinţă,

                         Menyhárt Bálint                                 

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                        Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la HCL nr.7/2022

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail:  acatari@cjmures.ro, www.acatari.ro

 

          Nr.8400/27.12.2021

 

STUDIU DE OPORTUNITATE

privind  concesionarea  prin licitaţie publică a unui spațiu cu destinația de salon coafură și alte activități de înfrumusețare, situat în comuna Acăţari,sat.Acățari,nr.199

 

INTORODUCERE

 

I. OBIECTUL STUDIULUI DE OPORTUNITATE

 

Concesionarea prin licitație publică a  imobilului (construcții)  ,situat în comuna Acțari,sat.Acățari,nr.199, în suprafață totală  de 40.20 mp,  identificat conform planului de amplasament si delimitare.

 

II. OBIECTUL CONCESIONĂRII

 

Imobilul  ce urmează a fi concesionat  are o suprafață totală de 40.20 mp, compus din suprafață de salon coafură și alte activități de înfrumusețare de 33.20 mp și suprafețe anexă de 7 mp care sunt destinate pentru concesionare  în vederea desfășurării activități de salon coafură și alte activități de înfrumusețare : frizerie, coafura .

 

III.MOTIVAȚIA CONCESIONĂRII

 

Motivele de ordin legislativ, economic , financiar , social care impun concesionarea  imobilului în suprafată totală de 40.20 mpsunt următoarele:

 

III.1 Administrarea eficientă a domeniului public și privat al comunei Acățari   pentru atragerea de venituri la bugetul propriu și  la bugetul local.

III.2 Creșterea potențialului zonei din punct de vedere al dotărilor.

III.3 Reconfigurarea urbanistică  a localității Acățari .

III. Având în vedere prevederile H.G. nr.884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de coafură și alte activități de înfrumusețare, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere art.129 alin.(2) lit.c și alin.(6) lit.b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 302 – 331 și art. 362, alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art.136 alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019, privind Codul administrativ, vanzarea, concesionarea și închirierea se  fac prin licitație publică , organizată în condițiile legii.

 

IV.DURATA CONCESIONĂRII

 

IV.1.Imobilul , proprietate publica a comunei Acățari  , situat în comuna Acățari, sat.Acățari,nr. 199, în suprafața totală de 40.20 mp, compus din suprafață de cabinet medicale de 33.20 mp și suprafață anexă de 7 mp se concesionează  pe o perioada de 15  (cincisprezece)  ani .

IV.2.Contractul de concesionare  poate fi prelungită prin act adițional, cu acordul ambelor părţi cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, cu notificarea prealabilă de 60 zile de către concesionar anterior expirării duratei contractului.

 

V.ELEMENTE DE PRET

 

V.1.Prețul minim de pornire al licitației este cel stabilit prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Acățari nr.7/25.01.2022 de 1 euro/mp/lună pentru salon coafură și alte activități de înfrumusețare (40.20 mp).

V.2Plata concesionării  se face în lei, semestrial.

V.3Pentru plata cu întârziere a obligațiilor fiscale se datoreaza majorări de întârziere conform legislației în vigoare.

 

VI.CARACTERISTICILE INVESTITIEI

 

În vederea exploatării eficiente și profitabile a imobilului ,se impune realizarea unui spațiu pentru activități de consultanță medicală de specialitate și laborator.

 

VII MODALITATILE DE ACORDARE A CONCESIONĂRII

 

7.1.Procedura de concesionare se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. 57/2019 Cod administrativ –privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia .

7.2.Concesionarea  se face prin licitație publică.

7.3.Criteriul de atribuire al contractului este - cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere al concesionării.

 

                    Preşedinte de şedinţă,

                         Menyhárt Bálint                            

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                            Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  la HCL nr.7/2022

 

 

ROMÂNIA,

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judeţul Mureş, 547005

Tel/Fax: 0265 333112, 0265 333298; e-mail: acatari@cjmures.ro; www.acatari.ro

 

CAIET DE SARCINI

privind concesionarea  prin licitaţie publică a unui spațiu cu destinația de cabinet medical, situat în comuna Acăţari, sat. Acățari, nr. 199

       I.            Obiectul închirierii

Imobilul (clădire), în suprafaţă totală de 40.20mp, situat în comuna Acăţari, sat. Acățari nr.199, jud. Mureș (Salon coafură și alte activități de înfrumusețare) .

    II.            Regimul juridic al imobilului

Imobilul propus concesionării face parte din categoria celor aflate în proprietate publică a Comunei Acăţari; nu este permisă subînchirierea sau orice formă de cedare a folosinţei bunului, contractul de concesionare se reziliază de drept.

 

 III.            Condiţiile concesionării imobilului

Concesionarul are următoarele obligaţii:

a.      Este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunului imobil care face obiectul concesionării.

b.     Este obligat să plătească redevență. În cazul în care concesionarul  nu achită proprietarului redevența datorată la termenele prevăzute în contract, el datorează majorări de întârziere în cuantum de 0,1% pe zi de întârziere.

c.      Obligaţia achitării impozitelor şi taxelor locale.

d.     Pe lângă plata redevenței, concesionarul se obligă să plătească lunar, până la finele lunii în curs, consumul de energie electrică și consuml de gaze naturale. Pentru neplată la termen a sumelor aferente consumurilor şi serviciilor, a impozitelor şi taxelor locale, concendentul poate rezilia contractul fără alte formalităţi, concesionarul  fiind obligat să elibereze şi să predea spaţiul concesionat  şi să achite toate obligaţiile de plată rezultate din contract.

e.      Să exploateze bunurile concesionate ca un bun proprietar, evitând degradarea lor.

f.       Să asigure funcţionarea în deplină siguranţă a instalaţiilor şi să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normativele în vigoare

 

g.     Să răspundă de pagubele pricinuite bunurilor de incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din caz fortuit, forţă majoră sau dintr-un defect de construcţie ori prin comunicarea focului de la imobil învecinat.  Dotarea spaţiilor concesionate cu mijloace de stingere a incendiilor este în sarcina concesionarului.

h.     Să apere bunul concesionat  împotriva oricărei atingeri provenite de la un terţ asupra proprietăţii sau posesiei bunului.

i.       Să asigure paza bunurilor concesionate;  În caz de absentare, concesionarul  se obligă ca înainte de plecare, să desemneze în scris şi pe răspunderea sa un împuternicit în prezenţa căruia, concendentul să înlăture eventualele defecţiuni sau avarii de s-ar produce în acest interval. În caz contrar, comcesionarul va răspunde integral de eventualele pagube produse bunurilor concesionate, vecinilor.

j.       Să suporte costul lucrărilor de reparaţie exterioare şi interioare la partea de construcţii, instalaţii şi accesorii aferente, lucrările de întreţinere la elementele de construcţii şi instalaţii devenite necesare ca urmare a uzurii morale a acestora  pe toată durata contractului;

k.     Să nu execute nici un fel de modificări în spaţiul concesionat sau la instalaţiile aferente, care presupun afectarea structurii de rezistenţa a imobilului, fără acordul proprietarului.

l.       Concesionarul are obligaţia de a restitui bunul concesionat, după expirarea contractului de concesiune, în deplina proprietate, liber de orice sarcină, inclusiv investiţiile realizate, cel puţin în condiţiile în care a fost preluat, în caz contrar urmând să suporte contravaloarea daunelor produse, predare efectuându-se numai concendentului sau împuterniciţilor acestuia pe bază de proces verbal.

m.   În cazul în care concesionarul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei  unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activităţii, va notifica de îndată acest fapt proprietarului, în vederea luării măsurilor de se impun.

Concendentul are următoarele obligaţii:

a.      Să predea spaţiul, pe bază de proces verbal, odată cu semnarea contractului de concesiune.

b.     Să asigure folosinţa spaţiului concesionat pe toata durata contractului

c.      Să garanteze pe concesionar de evicţiunea provenită din fapta sa sau din faptele terţilor cât şi pentru viciile care fac improprie folosinţa spaţiului conform destinaţiei sale.

 

 

 

d.     Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat în toate cazurile de proprietar.  Neîndeplinirea, în parte sau în tot, a condiţiilor stabilite prin contract și la termenele fixate, dă dreptul proprietarului, să considere contractul reziliat cu somaţie  de judecată.

 

IV.            Preţul de pornire a licitaţiei

1 euro/mp/lună, pentru salon coafură și alte activități de înfrumusețare (40.20 mp), cu plata în lei, la termene semestriale, dar nu mai târziu de 15 ale ultimei luni din semestru. Termenul de concesionare  a imobilului

Imobilul se concesionează pentru o perioadă de 15 de ani, cu posibilitatea prelungirii cu acordul ambelor părţi cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata iniţială, cu notificarea prealabilă de 60 zile de către chiriaş anterior expirării duratei contractului.

 

   V.            Condiţii de participare la licitaţie

Participantul la licitaţii are următoarele obligaţii:

a.      Să fie persoană fizica sau juridică şi va depune următoarele documente:

§  Nume/denumire ofertant, sediul/adresa, nr. telefon, CNP/cod fiscal, cont bancar de trezorerie

§  Act constitutiv al societăţii, certificat de înregistrare fiscală şi de înregistrare la Registrul Comerţului

§  Certificat constatator

§  Cazier fiscal

§  Actul de reprezentare în cazul în care ofertele sunt depuse de reprezentant

§  Obligaţia participanţilor de a avea în obiectul de activitate activităţi de coafura si alte activitati de infrumusetare.

 

 

VI.            Modul de organizare a licitaţiei

a.      Concesionarea  se va face prin licitaţie public în  data decare va fi stailită prin Dispoziția Primarului comunei, la sediul primăriei.

b.     Organizarea procedurii de licitaţie:

§  Comisia de licitaţie este numită prin dispoziţia primarului.

§  Comisia de licitaţie va analiza documentele prezentate şi va întocmi lista cu ofertanţii acceptaţi, neavând acces cei care nu au prezentat documentele de participare.

§  Şedinţa este condusă de preşedintele comisiei de licitaţie.

§  În ziua şi la ora stabilită pentru începerea licitaţiei preşedintele comisiei anunţă obiectul licitaţiei, face prezenţa participanţilor şi constată dacă sunt îndeplinite condiţiile legale.

§  Preşedintele anunţă preţul de la care se porneşte licitația cu precizarea salturilor de supralicitare.

§  În cazul în care nu s-a oferit cel puţin preţul de pornire, licitaţia se va repeta în aceleaşi condiţii, încheindu-se proces verbal de constatare. Repetarea licitaţiei se va face după trecerea a cel puţin 10 zile de la data ultimei licitaţii.

     -  Participanţii la licitaţie vor prezenta oferta de preţ, ofertă care trebuie să respecte condiţiile de salt precizate la deschiderea licitaţiei.

§  Preşedintele comisiei anunţă tare şi clar suma oferită de licitant.

-         Dacă la a treia strigare a ultimei oferte nu se strigă o sumă mai mare, preşedintele comisiei anunţă adjudecarea licitaţiei care a oferit ultima sumă.

 

VII.            Dispoziţii finale

a.      După anunţarea câştigătorului de către preşedintele comisiei de licitaţie, se declară închisă licitaţie, în urma căreia se întocmeşte procesul verbal care se semnează de către comisia de licitaţie şi de către participanţi.

b.     Procesul verbal cu documentele aferente licitaţiei se arhivează  la sediul primăriei.

c.      Participanţii pot formula contestaţii în cazul în care consideră că nu s-au respectat dispoziţiile legale referitoare la organizarea şi desfăşurare licitaţiei; Contestaţiile vor fi depuse la sediul primăriei, în termen de 24 ore iar primăria este obligată să soluţioneze contestaţia în termen de 3 zile de la depunerea .

d.     Câştigătorul licitaţiei este obligat să semneze contractul de concesiune,  sub sancţiunea pierderii garanţiei de participare la licitaţie.

 

 

                    Preşedinte de şedinţă,

                         Menyhárt Bálint                            

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                             Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.3 la HCL nr.7/2022

DOCUMENTAȚIE DE ATRIBUIRE

 

I.AUTORITATEA  CONTRACTANTA

 

Denumire: COMUNA ACATARI
Adresa: str. Principala, nr.214
Localitate: Acatari
Codpostal:    547005         ITara:Romania
Telefon: 0265-333.112
Telefon: 0265-333.298
Documentația de atribuire se poate obtine: Biroul Financiar-Contabil din cadrul  Primăriei Comunei Acățari, loc. Acățari , nr.214, jud. Mureș;
E-mail: acatari@cjmures.ro  
 

 

 

Alteinformatii  si/sauclarificari potfiobtinute:
·        La adresamaisusmentionata
·        altele:(secificati /adresa /fax /interval  orar)
 

Datalimitadeprimire asolicitarilor declarificari
       Data: conform Dispoziției Primarului
 
       Adresa: Acatari, str. Principala, nr.214, jud. Mures

 

Data limita de transmitere a raspunsurilor la clarificari, este cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.
 
II. OBIECTULCONTRACTULUI

1) Denumire    contract:    Concesionareaimobilului aflat in domeniul public al comunei Acățari situat in loc. Acățari, nr.199, jud. Mures in suprafață de 40.20  mp.

 

     2). LEGISLATIAAPLICATA:Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ  si H.C.L.  nr.7/25.01.2022
 

 

III.CRITERII     DE CALIFICARESI/SAU  SELECTIE

 

§  Formularinformatii  generale, Scrisoare de inaintare, Formular de oferta, Declaratia privind falimentul

§ Act constitutiv al societăţii, certificat constatator de la Registrul Comerţului

valabil(sa nu fie mai vechi de 30 de zile)

§ Cazier fiscal

§ Actul de reprezentare în cazul în care ofertele sunt depuse de reprezentant

§ Certificat  deatestare  fiscala  delaPrimaria  si de la ANAF,

§ Obligaţia participanţilor de a avea în obiectul de activitate activităţi de coafură și alte activități de înfrumusețare .

§ Insusirea  contractului   deinchiriere,   fara/cu  obiectiuni   prin semnaresiparafare .

 

IV.PREZENTAREA      OFERTEI

 

 

IV.1) Limba deredactare aofertei: limba romana

 

 IV.2) Perioada devalabilitate aofertei: 

 

Oferta va fi valabila pana in data de_____________________(Dispoziție Primar)

 

  IV.3)  Garantia  departicipare :

Garantiei  pentru  participare   va fi de 100 lei valabilă  până indata de: ______________(Dispoziție Primar).

 

 Modul  deconstituire   agarantiei  pentru participare:

 Garantia  departicipare   se exprima  inlei sipoate fi constituita   in urmatoarele   forme:

 

·   scrisoare  degarantie  bancara  prezentata   inORIGINAL, in cazul  scrisorilor   de garantie   bancara    emise   de  o banca   din strainatate,   se va prezenta   in anexa  traducerea  autorizata   silegalizata  aacesteia.

·   depunerea      sumer    de   bani    la   caseria     autoritatii contractante;

·   depunerealaautoritatea   contractanta   cu cel putin  24 de ore inainte    de data deschiderii    ofertelor   a unui   ordin  de plata     in     contul      deschis la Trezoreria Tg-Mures     nr. R008TREZ4765006XXX004449 .

      Modul  derestituire  agaranției  pentru  participare:

 Garantia  de participareserestituie  in cel mult 3zile lucrătoare  de ladata semnării  contractului.

 

IV.4) Moduldeprezentare a propunerii financiare

Propunerea financiaravafiexprimata fermin  euro.

Ofertantul trebuie saprezinte formularul  de  oferta care reprezinta elementul principal alpropunerii financiare.

IV.5.) Moduldeprezentare aofertei           

-  Adresa lacare sedepune oferta:   loc.Acatarinr.214   jud. Mures     .

-  Datalimitapentru depunereaofertei: Dispoziție Primar

-  Numarul  de exemplare:  in original  1  exemplar

 Fiecare exemplar al ofertei trebuie sa fie semnat de catre ofertant.

 

 

  Pe plicul exterior se va indica :

“ Licitaţia pt. Concesionarea imobilului aflat in domeniul public al comunei Acatari situat in loc. Acățari, nr.199, jud. Mureș” ,cu inscriptia  «A NU SE DESCHIDEINAINTE DEDATA………»,(Dispoziție Primar)

Denumirea ofertantului

 

 

Plicul exterior va trebui să conţină:

a) Formularul: Informatii Generale, Scrisoare de inaintare si Declaratie privind falimentul; semnată de ofertant, fără îngroşări, ştersături sau modificări;

b)acte doveditoare privind calităţile şi capacităţile ofertanţilor, conform solicitărilor autorităţii contractante;

c) documentul pt. garantia departicipare in original,  

Pe plicul interior, care conţine Formular de oferta -oferta propriu-zisă, pe plicul interior se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum şi domiciliul sau sediul social al acestuia, după caz.

Oferta depusă la o altă adresă a autorităţii contractante decât cea stabilită sau după

expirarea datei-limită pentru depunere se returnează nedeschisă.

 

V.DESCHIDEREA OFERTEI

 

Deschiderea    ofertelor   va   avea   loc  la  sediul organizatorului in data de____________(Dispoziție Primar)lacare vor fiprezenti membrii comisiei pentru evaluare reprezentantii operatorilor economici carevorprezenta sidocumentul deimputernicire (daca este cazul).

 

VI. CRlTERII DEATRlBUlRE:

 

Evaluarea se va face dupa cumurmeaza:

 

-valoareacelmaimare nivel al chirieioferta exprimata in euro/mp/luna             100pct

-pentru ovaloare ofertatamaimicadecatceamaimarevaloare ofertata,punctajul secalculeaza astfel:

Pvaloare ofertata_n=valoare ofertata_n /valoare maxima ofertata*100puncte(P1)

 

 
 
-valoareaminima cepoatefiofertataestede 1 euro/mp/luna pentrusalon de coafură și alte activități de înfrumusețare (40.20 mp) .

 

 

         

 

 

                   Preşedinte de şedinţă,

                         Menyhárt Bálint                            

Contrasemnează,

                                                                        Secretar general,

                                                                                             Jozsa Ferenc

 

 

 

 

SCRISOARE    DE lNAINTARE

 

 

 

Catre                                                                  .

(denumireaautoritatii    contractante   siadresa  completa)

 

 

 

Caurmare  aanuntului  departicipare   aparut pesite-ul Primaria Comunei Acatari  Loc Acatari, jud. Mures,din datade   .........................,siinziarul     ...........................    privind  aplicarea   procedurii   pentru  atribuirea

 

Contractului..............................................................................                      , (denumirea licitatiei publica)

noi ......................................           vatransmitem   alaturat  urmatoarele: (denumirea/numele                         ofertantului)

1.documentul   ......................................... privindgarantia  pentru

(tipul, seria/numarul,    emitentul)

participare,          incuantumul   siinforma  stabilite  dedumneavoastra    prin documentatia    pentru elaborarea siprezentarea   ofertei;

2.coletulsigilat simarcat  inmod vizibil,  continand,  inoriginal  :

a)oferta;

b)documentelecare insotesc  oferta.

Avem sperantacaoferta noastra  este corespunzatoare    sivasatisface  cerintele,

Data completarii

                                                                                      Cu stima,

                                                                                      Ofertant

                                                                            ...........................

 

 

 

 

 

.

 

 

Operator  Economic

 

 

(denumirealnumele)

                                                INFORMATII  GENERALE     

 

 

1.Denumirea  numele:
 

 

 

 

GENERALE
2.Codul fiscal:

3.Adresa  sediului  central:
4.Telefon:
Fax:

E-mail:
5.Certificatul   deinmatriculare/inregistrare.............................................
 
.
(numarulinmatriculare/inregistrare,       data)

6.Obiectul deactivitate,pedomenii:  ................................                                                         _ (inconformitate   cuprevederile   din statutul propriu)

6.1.Activitati  CAEN  pentru  care existaautorizare                                          (seva solicita  dupa caz, certificatul   constatator   conform  caruia  operatorul   economic  indeplineste   conditiile   defunctionare specifice  pentru  activitatea   CAEN  incare seinscrie  obiectul  contractului   deachizitie)

7. Birourile filialelor /sucursalelor locale, daca este cazul..........................................(adresele comlete , tel. Fax )

 

    8. Contul nr.........................


deschislabanca

 

 

 

 

Operator  economic

(semnatura, stampila)

Operator economic

 

 

 

(denumirea/numele)

 

DECLARATIE

privind falimentul

 

 

 

Subsemnatul         ..........................................................                                                                                               ,          reprezentant imputernicit  al..........................................                                      ,(denumirea/numele  sisediul/adresa  operatorului  economic) incalitate  de candidat/candidat   asociatlofertant/ofertant    asociat/subcontractant/tert    sustinator  al candidatului/ofertantului       la     procedura      de     atribuire      a     contractului      de     inchiriere..................................................

..............................            decatre     ..........................................................                                                                              ,declarpeproprie raspundere ca:

a)numi-amincalcat obligatiile stabilitepotrivit art.51dinLegeanr.98/2016;

b)nurnaafluinprocedura insolventei sauinlichidare, insupraveghere  judiciara sauinincetarea activitatii;

c)nuamcomis0abatereprofesionala gravacaresaimipunaindiscutieintegritatea

d) nu am incheiat cu alti operatori economici  acorduri   care vizeaza denaturarea  concurentei  in cadrulsauinlegatura cuprocedura incauza;

e)nurnaafluinvreosituatiedeconflictdeintereseincadrulsauinIegaturacuprocedura incauza; f)nuamparticipat lapregatirea procedurii deatribuire sauparticiparea mealapregatirea procedurii nuacondusla0distorsionare aconcurentei;

g)numi-am incalcat inmod  grav  saurepetat obligatiile principale ce-mireveneau incadrul unui contract  de achizitii  publice, al unui contract  de achizitii  sectoriale  sau al unui  contract  de concesiune  incheiate  anterior,  nu   au existat  incalcari  care  au dus  la incetarea  anticipata   a respectivului contract,platadedaune-interese saualtesanctiuni comparabile;

h) nu m-am facut vinovat de declaratii   false in continutul  informatiilor  transmise  la solicitarea autoritatii  contractante  in scopul verificarii  absentei   motivelor  de excludere  sau al indeplinirii criteriilor   de calificare siselectie, amprezentat  informatiile  solicitate, sunt in  masura saprezint documentele justificative solicitate;

i)nu amincercat sainfluentez in  mod nelegal procesul  decizional alautoritatii contractante,  sa obtinem informatii confidentiale carene-arputea conferi avantaje nejustificate incadrulprocedurii deatribuire, nuamfumizat dinneglijenta informatii eronate carepotavea0influenta sernnificativa asupra deciziilor autoritatii contractante privind excluderea  dinprocedura deatribuire, selectarea sauatribuirea contractului deachizitie publica/acordului-cadru   catreoperatorul economic pecare-l reprezint.

Subsemnatul  declar cainformatiile  furnizate sunt complete  șicorecte in  fiecare detaliu  și

inteleg  ca autoritatea  contractanta  are dreptul de a solicita, in scopul verificarii  si confirmarii declaratiilor, oricedocumente doveditoare decaredispun.

Inteleg caincazulincareaceasta declaratie nuesteconforma curealitatea suntpasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penaleprivind falsulindeclaratii,

 

Datacompletarii

Operator economic,                                     (semndturd autorizata)

OPERATOR ECONOMIC

 

 

(denumirealnumele)

 

 

FORMULAR DE OFERTA

 

 

 

Catre                                                                                                           .

(denumirea autoritatiicontractante  siadresa cornpleta)

 

 

 

Domnilor,

Examinand documentatiadeatribuire, subsemnatii, reprezentanti aiofertantului -----

 

______________________________

(denumirea/numeleofertantului)


,neoferimca,inconformitate

cu prevederile  si cerintele  cuprinse in documentatia  mai sus mentionata,  sa luăm în concesiune  imobilului aflat in domeniul public al comunei Acățari, situat in loc. Acățari, nr.37/A, jud. Mureș" în suprafața de 157,05 mp, pentru suma de ....................................... euro/mp/luna pentru cabinete medicale și ....................................... euro/mp/luna pentru anexe.

 

Neangajam samentinem aceastaofertavalabilapentru o duratade  ....................     zile,respectiv panaladatade, eavaramane obligatorie pentru noi  sipoate fiacceptata oricand inainte deexpirarea perioadei de valabilitate.

Pana  la incheiereasi sernnarea  contractului  de inchiriere  aceasta  oferta,  impreuna  cu

comunicarea  transmisa  dedumneavoastra,  prin care oferta noastra este stabilita castigatoare,  vor constitui uncontract angajantintrenoi.

Precizam ca:

......... depunem ofertaalternativa, alecareidetaliisuntprezentate intr-unformular deofertaseparat, marcatinmodclar"alternativa";

.............nudepunem ofertaalternativa,

(sebifeaza optiunea corespunzatoare)

Aminteles siconsimtim ca,incazulincareofertanoastra estestabilitacafiindcastigatoare, sa constituim  garantia  de buna executie  in conformitate  cu prevederile  din documentatia   de atribuire.

Intelegem canusuntetiobligati saacceptati ofertacueelmaiscazutpretsauoricealtaoferta

pecare0 putetiprimi.

 

 

 

Data           I        I

 

 

 

...............................................................................           ,

(nume,prenume sisemnatura), L.S.

 

 

incalitatede  reprezentant legalautorizat sasemnezofertapentrusiin numele."                                                        (denumirea/numeleoperatorului economic)