ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ   

COMUNA ACĂȚARI

CONSILIUL LOCAL                                                    

 

H O T Ă T Â R E A NR.8

din 25 ianuarie 2022

privind aprobarea Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Acățari

 

Consiliul local al comunei Acățari;

            Având în vedere referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.385/2022 , raportul  compartimentului de resort  nr. 393/2022 ;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 52/27 august 2021, prin care s-a aprobat   instalarea unui sistem de supraveghere video în punctele strategice ale comunei Acățari , pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității și aflat în administrarea Compartimentului  Poliției Locală al Comunei Acățari cu obligația de a se întocmi un Regulament privind modul de desfășurare a activității de supraveghere video, corelat cu prevederile Regulamentului (UE) nr.679/2016 privind libera circulație a acestor date,
Având în vedere:

Regulamentul UE nr.679/2016 – privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor),

-          Legea 190/2019 – privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 679/2016  al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogarea a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

-          Legea 363/2018 – privind protecția persoanelor fizice referitor la preluarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii  infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

-          Legea nr.544/2001 – actualizată, privind liberul acces la informațiile de interes public;

În conformitate cu art. 1 și art.2 din Legea nr.155/2010, a Legea Poliției Locale, art.129 alin.2 lit.a) și lit. d), alin.7 lit.g) și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

În temeiul  art.129 alin.2 lit.a) și lit. d), alin.7 lit.g) și ale art. 196 alin.1 lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ,cu modificîrile și completările ulterioare,

 

 

                              H o t ă r â ș t e :

 

Art.1. Se aprobă Regulamentului privind funcționarea și exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza Comunei Acățari prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei revine Primarul Comunei Acățari prin Compartimentul Poliția Locală  a Comunei Acățari.

Art.3. Prezenta hotărâre poate fi atacată de către persoanele îndreptățite, în temeiul și în condiții Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.4.Prezenta se aduce la cunoștință publică  ,conform prevederilor legale și se comunică,cu:

-          Instituția  Prefectului jud.Mureș

-          Primarul comunei Acățari

-          Poliția locală Acățari

 

   Preşedinte de şedinţă,

                          Menyhárt Bálint                                           

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc

                                                                                               

Anexă la HCL nr.8/2022

 

ROMANIA

JUDEŢUL MUREŞ

PRIMĂRIA COMUNEI ACĂŢARI

Acăţari, nr. 214, judetul  Mures, 547005

Tel/Fax049-211486, 0265 333 298; e-mail; acatari@cjmures.ro

www.acatari.ro

 
 

 

REGULAMENT

PRIVIND SUPRAVEGHEREA PRIN MIJLOACE VIDEO, ÎN COMUNA ACĂȚARI, JUDEȚUL MUREȘ

 

1. DISPOZIȚII GENERALE

 

În contextul actual securitatea spațiilor publice din Comuna Acățari nu poate fi asigurată fără o supraveghere video eficientă, care să permită, atât monitorizarea în timp real a evenimentelor și persoanelor suspecte, cât și înregistrarea imaginilor video.

Acest sistem de supraveghere video se adresează în principal spaţiilor publice: drumuri, intersecții, parcuri, intrări ale localității.

Totodată utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilități şi garanții din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea şi protecția datelor cu caracter personal ce se înregistrează în sistem, atribuții şi reglementări prevăzute în Regulamentul (UE) 679/ 2016, cunoscut drept regulamentul General privind Protecția Datelor Personale (GDPR).

În acest sens, prin Dispoziția Primarului Comunei Acățari nr.35 din data de 21.01.2022 au fost desemnați personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în vederea monitorizării, stocării şi gestionării datelor obținute prin sistemul de supraveghere video.

Din acest motiv este necesară stabilirea unui regulament privind supravegherea prin mijloace video şi prelucrarea datelor cu caracter personal preluate şi înregistrate în sistemul de monitorizare prin înregistrare video.

 

2. CONDIȚII DE LEGITIMITATE

 

2.1 Referinţe normative:

a) Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea nr. 301 din 11 aprilie 2012 pentru aprobarea Normelor Metodologice a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

c) Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

d) Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (ue) 2016/679 al parlamentului european şi al consiliului din 27 aprilie

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protecţia datelor)

e) Ordinul nr. 52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal;

f) Decizia ANSPDCP nr. 52 din 31 mai 2012 privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video;

g) Instrucțiunile Autorității Europene de Protecție a Datelor Personale privind supravegherea video, publicate la data de 17 martie 2020, Bruxelles;

h) Fișele posturilor.

 

 

3. OBIECTUL REGULAMENTULUI

 

Sistemul de supraveghere video este compus dintr-o infrastructură de camere de supraveghere, rețele de date și de alimentare, servere și alte echipamente de înregistrare și gestiune a datelor, inclusiv software-ul aferent şi 1 incintă - centru de control prevăzut cu echipamente de vizualizare în direct a fluxului video captat de camere. Toate camerele funcționează 24 de ore, 7 zile pe săptămână.

 

4. DESCRIEREA ŞI SPECIFICAŢIILE TEHNICE ALE SISTEMULUI

 

În mod convențional sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcție înregistrarea imaginilor. Sistemul poate înregistra orice mișcare detectată de camerele instalate în zona supravegheată, alături de dată, oră și locație.

Atunci când este necesar, calitatea imaginilor permite recunoașterea celor care trec prin zona de acțiune a camerelor. Pentru o mai mare siguranță a prelucrării datelor care pot fi obținute în urma supravegherii video, camerele sunt fixe (cu funcție de zoom), astfel utilizatorul nu poate modifica perimetrul/ scopul supravegherii.

Operatorii special instruiți trebuie să respecte setările de confidențialitate şi drepturile de acces.

Nu există interconexiune cu alte sisteme și nu se înregistrează sunetul.

 

5. INSTALAREA, ADMINISTRAREA, EXPLOATAREA SISTEMULUI

 

În vederea asigurării unei protecții eficiente a drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în cadrul operațiunilor de supraveghere video a căilor publice de acces și a spațiilor publice deschise este interzisă prelucrarea de imagini care să vizualizeze interiorul imobilelor locuite sau a căilor de acces în acestea. Echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar acele spații identificate în analiza de risc ca având nevoie de protecție suplimentară. Utilizatorii sistemului video sunt instruiți să nu monitorizeze astfel de zone.

Pentru cazul în care exista camere de supraveghere care nu pot fi orientate astfel încât să nu capteze și imagini din interiorul imobilelor locuite spațiilor private din apropierea acestora, se vor respecta prevederile legale.

5.1 Camera de Control

Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real pe monitoarele din Camera de control, care este o încăpere securizată având control acces, din clădirea Primăriei Comunei Acățari, Biroul Poliției Locale Acățari iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior.

 

Nu este permis accesul neautorizat în Camera de control. Accesul este strict limitat la angajații autorizați, administratorul de sistem (Primarul Comunei Acățari), persoanele responsabile cu securitatea informațiilor și coordonatorii gestiunii sistemului (administratorul public/viceprimarul comunei Acățari).

De la caz la caz, se poate acorda accesul în Camera de control și altor persoane, în afara celor menționate mai sus, doar pe bază de autorizare din partea conducerii operatorului (acordul scris al primarului sau administratorul public /viceprimarului) sau în alte condiții specificate de lege.

 

 

6 . SCOPUL REGULAMENTULUI

 

În contextul actual securitatea obiectivelor, al spațiilor publice, al intrărilor și ieșirilor ale comunei Acățari nu poate fi asigurată fără o supraveghere video eficientă, care să permită atât monitorizarea în timp real a domeniului public, a evenimentelor și persoanelor suspecte, al autoturismelor care intră și ies din comună, cât și înregistrarea și stocarea imaginilor video.

Sistemul de supraveghere video instalat în comuna Acățari se adresează, în principal, spațiilor publice, drumurilor de acces în localitate, parcurilor și intersecțiilor principale din localitate.

Totodată utilizarea unui astfel de sistem include anumite responsabilități și garanții din partea proprietarului de sistem, referitor la prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal ce se înregistrează în sistem, atribuții și reglementări privind protecția datelor cu caracter personal.

Atribuțiile de prelucrare a imaginilor obținute prin sistemul de supraveghere video, revin exclusiv persoanelor desemnate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin Dispoziția nr.35din. 21.01.2022, care pot prelucra imaginile fără a necesita acordul persoanei vizate.

 

 

Regulamentul privind supravegherea prin mijloace video în comuna Acățari are drept scop:

a) Stabilirea unui set unitar de reguli care reglementează implementarea și utilizarea sistemului de supraveghere video, în scopul asigurării securității persoanelor și bunurilor, pazei și protecției bunurilor, imobilelor, valorilor și a materialelor cu regim special, respectând în același timp obligațiile ce revin comunei Acățari, și măsurile de securitate adoptate pentru protecția datelor cu caracter personal, protejarea vieții private, a intereselor legitime și garantarea drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

b) Stabilirea responsabilităților privind administrarea și exploatarea sistemului de supraveghere prin mijloace video, precum și cele privind întocmirea, avizarea și aprobarea documentelor aferente acestor activități.

c) Sistemul video este necesar pentru a sprijini politicile de securitate instituite de actele normative care reglementează protecția datelor cu caracter personal și contribuie la îndeplinirea atribuțiilor structurii de securitate.

d) Sistemul video al operatorului nu are ca scop captarea (de exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (de exemplu, indexare, creare de profiluri) care dezvăluie „categorii speciale de date”.

e) Operatorul nu intenționează să utilizeze sistemul de supraveghere și în mod „ad hoc”, respectiv cu caracter temporar, de circumstanță.

Prezentul Regulament descrie măsurile care necesită a fi luate de comuna Acățari, pentru a proteja datele cu caracter personal, care sunt prelucrate prin metoda supravegherii video, vieții private și alte drepturi fundamentale și interese legitime ale cetățenilor.

 

 

 

7 . BENEFICIILE SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO sunt:

 

a) Eficientizarea activității de supraveghere în perimetrul unității administrativ-teritoriale, a intrărilor și ieșirilor din comuna Acățari;

b) Eliminarea pierderilor cauzate de evenimente neprevăzute;

c) Respectarea actelor, normativelor și a legislației în vigoare pentru obiectivele cu risc;

d) Eficientizarea prevenirii și combaterii activităților infracționale sau contravenționale;

e) Protejarea bunurilor și valorilor;

f) Restricționarea accesului persoanelor străine.

 

8. ZONELE SUPRAVEGHEATE

 

Componentele sistemului de supraveghere video sunt amplasate în totalitate pe raza administrativă a comunei Acățari.

Se supraveghează și se stochează potrivit normelor legale, coroborat cu specificațiile tehnice ale echipamentelor, iar în cazul producerii unui eveniment semnalat de persoane sau instituții abilitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant nu poate depăși 30 de zile calendaristice.

Se supraveghează în principal:

• zonele de acces și spațiile destinate publicului;

• căile rutiere ce constituie intrările/ieșirile în/din comuna Acățari;

• intersecții și străzi din comuna Acățari;

• zona unităților de învățământ publice, zona unităților sanitare publice, parcările auto aflate pe domeniul public sau privat al unității administrativ-teritoriale, parcurile, precum şi alte asemenea locuri publice aflate în proprietatea sau în administrarea unității administrativ- teritoriale sau a altor instituții şi servicii publice de interes local.

Amplasarea camerelor a fost atent revizuită astfel încât să nu prejudicieze drepturile şi libertățile fundamentale sau interesele persoanelor vizate.

Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile. Orice utilizare ascunsă a acestora este strict interzisă, cu excepția cazurilor expres reglementate de legislație.

Deoarece nu există dispecerat local, dispozitivul de înregistrare este amplasat în incinta Primăriei comunei Acățari( biroul Poliției locale) într-un spațiu bine protejat, asigurat și încuiat corespunzător, pentru eliminarea posibilității sustragerii suportului de stocare sau a dispozitivului, în special în timpul producerii unui eveniment.

Nu sunt monitorizate zonele în care există un nivel ridicat al așteptărilor privind viața privată, precum birourile, toaletele și alte locații similare.

 

În mod excepțional, în cazul unor necesități în materie de securitate justificate în mod corespunzător, se pot instala camere în astfel de locuri, însă numai după efectuarea unei evaluări de impact și după informarea Responsabilului cu protecția datelor personale. În astfel de cazuri, trebuie amplasat un anunț specific și vizibil în locurile respective.

Camerele de supraveghere video sunt amplasate conform anexei nr. 1 al prezentului Regulament.

 

 

9. DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE VIDEO

 

Toate camerele funcționează în regim 24 din 24 ore și sunt fixate pe stâlpi de electricitate, conform proiectului aprobat.

La darea în exploatare a sistemului de supraveghere video, persoanele desemnate pentru administrarea sistemului vor primi instructajul referitor la setările sistemului de monitorizare video, respectarea regimului de confidențialitate și dreptul de acces la informația prelucrată în sistemul de evidență.

 

 

10. LIMITAREA SCOPULUI

 

Sistemul de supraveghere video va fi utilizat numai în scopul în care este notificat, fără a se urmări în special obținerea unor informații pentru anchetele sau procedurile infracționale, cu excepția situațiilor în care se produce un incident de securitate sau se observă un comportament infracțional. Imaginile pot fi transmise însă organelor competente, în cadrul unor investigații disciplinare sau penale, în condițiile legii.

Persoanele desemnate prin Dispoziția nr.35 din 21.01.2022 vor administra și gestiona accesul la imaginile și datele stocate.

 

 

11. CATEGORII SPECIALE DE DATE CU CARACTER PERSONAL

 

Sistemul de monitorizare video al comunei Acățari are ca scop monitorizarea principalelor străzi, intersecții, parcuri, terenuri de joacă, precum și intrările și ieșirile în comună, și nu are ca scop captarea (spre exemplu prin focalizare sau orientare selectivă) sau prelucrarea imaginilor (spre exemplu indexare, creare de profiluri) care constituie categoria specială de date cu caracter personal.

Următoarele categorii de date cu caracter personal vor fi prelucrate:

- imagini ale persoanelor (fotografii și imagini video),

- numere de înmatriculare sau înregistrare ale vehiculelor (fotografii și imagini video)

 

12. PROTEJAREA VIEŢII PRIVATE ŞI SECURITATEA INFORMAŢIILOR

 

Pentru a proteja securitatea sistemului video şi pentru a spori gradul de protecție a vieții, au fost introduse următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

- limitarea timpului de stocare a materialului filmat, în conformitate cu cerințele de securitate;

- mediile de stocare (serverele pe care se stochează imaginile înregistrate) se află în spații securizate, protejate de măsuri de securitate fizică.

- toți utilizatorii cu drept de acces au semnat acorduri de confidențialitate, prin care se oblige să respecte prevederile legale în domeniu;

- dreptul de acces se acordă utilizatorilor pe baza nevoii de a cunoaște, doar pentru acele resurse care sunt strict necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;

- toți membrii personalului (atât externi, cât și interni) semnează acorduri de confidențialitate;

- doar administratorul de sistem are dreptul de a acorda, modifica sau anula dreptul de acces al utilizatorilor, conform procedurii generale de acces la bazele de date;

- administratorul de sistem ține în permanență o listă actualizată a tuturor persoanelor care au drept de acces la sistemul de supraveghere video, cu specificarea tipului de acces.

- Responsabilul de Protecție a Datelor Personale va fi consultat înainte de achiziționarea sau instalarea oricărui nou sistem video de protecție.

 

 

13. ACCESUL LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI DEZVALUIREA ACESTORA

 

Accesul la imaginile video înregistrate în timp real este limitat la un număr redus de persoane: personalul Poliței Locale și un funcționar din aparatul de specialitate al primarului,  desemnați prin dispoziția primarului, primarul si administratorul public/ viceprimarul, responsabil tehnic din partea societății care asigură mentenanța sistemului (doar cu acceptul scris al primarului), care pot fi identificați individual, în conformitate cu lista prezentată în anexa nr. 2 la prezentul Regulament.

Accesul la imaginile video şi/sau la arhivă în care sunt stocate imaginile înregistrate este permis numai persoanelor responsabile în conformitate cu prezentul Regulament și numai cu acordul scris al primarului sau administratorul public/ viceprimarul.

La solicitarea în scris al organelor abilitate se pot efectua copii din fișierele temporare în care sunt stocate imaginile video.

13.1 Drepturi de acces

Accesul la imaginile stocate și/ sau la arhitectura tehnică a sistemului de supraveghere video este limitat la un număr redus de persoane și este determinat prin atribuțiile specificate în fișa postului (în ce scop și ce tip de acces).

Operatorul impune limite în privința persoanelor care au dreptul:

- să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile doar angajaților desemnați;

- să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de lege și incidentele de securitate, de către persoanele special desemnate sau de către organele abilitate prin lege, al căror acces este documentat corespunzător;

- să copieze, să descarce sau să șteargă orice material filmat.

13.2 Instructaj

Toți membrii personalului cu drepturi de acces beneficiază de o instruire inițială în domeniul protecției datelor.

Această procedură va fi integrată în programul de instruire și îndrumare, pentru toți utilizatorii cu drept de acces și atribuții în operarea sistemului de supraveghere video. Administratorul sistemului se va asigura că întregul personal din subordine, implicat în operarea sistemului de supraveghere video, este instruit și informat cu privire la toate aspectele funcționale, operaționale și administrative ale acestei activități.

13.3 Măsuri de păstrare a confidențialității

După instructaj, fiecare participant semnează un angajament de confidențialitate.

13.4 Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Orice activitate de dezvăluire a datelor personale către terți va fi documentată și supusă unei analize riguroase privind pe de-o parte necesitatea comunicării, și pe de altă parte compatibilitatea dintre scopul în care se face comunicarea și scopul în care aceste date au fost colectate inițial pentru prelucrare (de securitate și control acces).

În aceste cazuri va fi consultat și Responsabilul cu Protecția Datelor Personale.

Orice situație de dezvăluire va fi consemnată de responsabilul cu gestionarea sistemului într-un Registru de evidență a cazurilor de dezvăluire.

Operatorul are obligația punerii la dispoziția organelor judiciare, la solicitarea scrisă a acestora, înregistrările video în care este surprinsă săvârșirea unor fapte de natură penală/contravențională, numai după aprobarea cereri de către primar.

Sistemul de supraveghere video nu este utilizat pentru verificarea prezenței la program sau evaluarea performanței la locul de muncă.

În cazuri excepționale, dar cu respectarea garanțiilor descrise mai sus, se poate acorda acces Comisiei de Disciplină, în cadrul unei anchete disciplinare, cu condiția ca informațiile să ajute la investigarea unei infracțiuni sau a unei abateri disciplinare de natură să prejudicieze drepturile și libertățile unei persoane.

Orice încălcare a securității în ceea ce privește camerele video este indicată în Registrul de investigații, iar Responsabilul cu Protecția Datelor Personale este informat în legătură cu acest lucru cât mai repede posibil.

 

 

 

 

 

 

14. PROTECTIA SISTEMULUI INFORMATIONAL DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CARE SUNT STOCATE (PRELUCRATE) IMAGINILE

 

În vederea securizării sistemului informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video, se aplică următoarele măsuri tehnice și organizatorice:

- sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video se păstrează în cameră special amenajată, în clădirea Primăriei comunei Acățari;

- Responsabilul cu Protecția Datelor Personale va fi consultat înainte de achiziționarea sau instalarea oricărui nou sistem de supraveghere;

- toate sistemele trebuie să corespundă cerințelor de securitate descrise în legislație;

- accesul fizic la sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video au numai persoanele responsabile desemnate de Primarul comunei Acățari și reprezentații societății care efectuează mentenanță, revizie tehnică și reperații, conform contractelor încheiate în acest sens, cu acordul scris al primarului;

- în cazul deconectării energiei electrice, sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video este dotat cu sursă autonomă de alimentare cu energie electrică (UPS);

- sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video este dotat cu firewall, care asigură protecția în rețea;

- echipamentele sunt astfel instalate încât să se afle sub supraveghere doar spații publice, care au nevoie de protecție suplimentară;

- utilizatorii sistemului de supraveghere video sunt instruiți pentru utilizarea și exploatarea corectă a sistemului;

- Comuna Acățari actualizează în permanență lista persoanelor care au acces la sistemul informațional de date cu caracter personal în care sunt stocate (prelucrate) imaginile video, care descrie în detaliu drepturile de acces ale acestora.

 

 

15. CONTROL ACCES

 

Imaginile captate de sistemul de supraveghere video sunt vizualizate în timp real

pe monitoarele din camera de control amenajata în clădirea Primăriei comunei Acățari, care reprezintă o încăpere securizată, iar monitoarele nu pot fi văzute din exterior.

Accesul neautorizat în camera de control este interzis. Accesul este strict limitat la persoanele autorizate, după cum urmează:

• primarul si administratorul public/viceprimarul comunei Acățari, care au semnat angajament de confidențialitate;

• personalul din cadrul Poliției locale Acățari și un funcționar din cadrul aparatului de specialitate al primarului, desemnati să răspundă de accesul și gestionarea sistemului de supraveghere video în contextul cerințelor Regulamentului 2016/679, privind protecția datelor cu caracter, care a semnat angajament de confidențialitate;

• personalul tehnic al societății care asigură mentenanța sistemului, în baza legitimației de serviciu și delegației de serviciu, cu acordul scris al primarului și administratorul public/viceprimar, care a semnat angajament de confidențialitate;

• cadrele Inspectoratului de Poliție al Județului Mureș, Secția de Poliție Rurală nr. 5 Miercurea Nirajului, Postul de Poliție Acățari, Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea Mureș, Inspectoratului Județean de Jandarmi Mureș, , Oficiului Județean de Telecomunicații Speciale Mureș, Instituția Prefectului județului Mureș, Direcției Județene de Informații Mureș și altor instituții, care sunt desemnate de conducătorii acestor instituții să facă parte din colectivul de coordonare a unor acțiuni comune, în cazul unor adunări publice sau manifestații cultural-sportive de amploare, ce se desfășoară pe raza comunei Acățari sau pentru îndeplinirea altor atribuții de serviciu, sau pe timpul misiunilor de asigurare a ordinii publice la adunări publice cu grad mediu/ridicat/caracter complex, pe baza unui document emis de ofițerul ierarhic superior, coordonator al activității.

Modelul angajamentului de confidențialitate este prezentat în anexa nr. 3 la prezentul Regulament.

Accesul se realizează exclusiv în interes de serviciu și se va consemna într-un Registru de acces, existent la centrul de comandă.

 

 

 

Datele stocate devin proprietatea comunei Acățari  și sunt administrate strict în conformitate cu Regulamentul European nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR) și cu prezentul Regulament, iar administrarea și accesul la aceste date este reglementat de către Primar.

 

 

16. DURATA STOCĂRII ÎNREGISTRĂRILOR VIDEO

 

Durata de stocare a datelor obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video este proporțională cu scopul pentru care se prelucrează datele, astfel că imaginile sunt stocate pentru o perioadă care nu depășește 30 de zile, după care se șterg prin procedură automată în ordinea în care au fost înregistrate. În cazul producerii unui incident de securitate, durata de păstrare a materialului filmat relevant poate depăși limitele normale în funcție de timpul necesar investigării suplimentare a incidentului de securitate. Păstrarea este documentată riguros, iar necesitatea păstrării este revizuită periodic.

 

 

17. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

 

Operatorul garantează că asigură respectarea drepturilor ce revin persoanelor vizate, conform legii. Toate persoanele implicate în activitatea de supraveghere video și cele responsabile de administrarea imaginilor filmate, vor respecta Procedura de acces la date cu caracter personal.

17.1. Informarea persoanelor vizate

Informarea primară a persoanelor vizate se realizează în mod clar și permanent, prin intermediul unui semn adecvat, cu vizibilitate suficientă și localizat în zona supravegheată, astfel încât să semnaleze existența camerelor de supraveghere, dar și pentru a comunica informațiile esențiale privind prelucrarea datelor personale.

Informarea publicului (persoanelor care intră în localitate) referitor la supravegherea video din comuna Acățari, se efectuează prin indicatoare de dimensiunea 50 x 80 cm, instalate la fiecare intrare în localitate.

Persoanele vizate sunt atenționate asupra existenței sistemului de supraveghere video și a proprietarului prin note de informare corespunzătoare, care cuprind scopul prelucrării şi datele de identificare ale operatorului.

Responsabilul cu protecția datelor personale va asigura actualizarea informărilor, corespunzător realităților existente în cadrul activităților desfășurate de operator.

17.2. Exercitarea drepturilor de acces, intervenție și opoziție

Pe întreaga perioadă de stocare a datelor cu caracter personal, persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale care le privesc deținute de operator, de a solicita intervenția (ștergere/actualizare/rectificare/anonimizare) sau de a se opune prelucrărilor, conform legii. Orice cerere de a accesa, rectifica, bloca și/sau șterge date cu caracter personal ca urmare a utilizării camerelor video ar trebui să fie adresată operatorului, iar o copie a acesteia trebuie trimisă către Responsabilul cu Protecția Datelor Personale.

În cazul în care persoana vizată are alte întrebări privind prelucrarea de către operator a datelor personale care o privesc, se poate adresa Responsabilul cu Protecția Datelor

Dacă există solicitarea expresă a persoanei vizate, se poate acorda dreptul de a vizualiza imaginile înregistrate care o privesc sau i se poate trimite o copie a acestora. Imaginile furnizate vor fi clare, în măsura posibilității, cu condiția de a nu prejudicia drepturile terților (persoana vizată va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile altor persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor). În cazul unei asemenea solicitări, persoana vizată este obligată să se identifice dincolo de orice suspiciune (să prezinte actul de identitate când participă la vizionare), să menționeze data, ora, locația și împrejurările în care a fost înregistrată de camerele de supraveghere. De asemenea, persoana vizată va prezenta și o fotografie recentă astfel încât utilizatorii desemnați să o poată identifica mai ușor în imaginile filmate. Persoana va putea vizualiza doar propria imagine, imaginile persoanelor care pot apărea în înregistrare vor fi editate astfel încât să nu fie posibilă recunoașterea/identificarea lor.

 

 

 

 

 

Există posibilitatea refuzării dreptului de acces în situația în care se aplică excepțiile prevăzute de lege. Necesitatea de a restricționa accesul se poate impune și în cazul în care există obligația de a proteja drepturile și libertățile unor terțe persoane, de exemplu dacă în imagini apar și alte persoane și nu există posibilitatea de a obține consimțământul lor sau nu se pot extrage, prin editarea imaginilor, datele personale nerelevante.

 

 

 

18. DISPOZITII FINALE

 

Regulamentul privind sistemul de supraveghere video va fi completat ori de câte ori apar modificări în prevederile legale în baza cărora s-a elaborat, precum și în cazul în care apar alte circumstanțe care necesită o modificare.

Prezentul Regulament intră în vigoare la data aducerii lui la cunoștință publică prin publicarea pe pagina de internet www.acatari.ro.

 

 

 

     Preşedinte de şedinţă,

                          Menyhárt Bálint                                           

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 1

la Regulamentul sistemului de supraveghere video al comunei Acățari

 

Lista locațiilor unde sunt amplasate camerele de supraveghere video în comuna Acățari

 

Denumire cameră
Locul
Natura Locației
Zonă/Direcția supravegheată
 
ACĂȚARI
 
 
A1A
În fața școlii Acățari
Stâlp LEA pe domeniul public
orientată spre trecerea de pietoni
A2A
Acățari casa nr. 87C
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în susul străzii
A2B
Acățari casa nr. 87C
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
A3A-LPR
Vizavi de biserica romano-catolică pe marginea DN60
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre Tîrgu Mureș
A3B
Vizavi de biserica romano-catolică pe marginea DN60
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intersecția DN60 cu DJ151D
A3C
Lângă primăria comunei Acățari
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre tercerea de pietoni din fața primăriei
A4A
Strada din spatele bisericii reformate
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre parcul din spatele bisericii reformate
A5A
În fața sălii de sport
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre parcarea din fața sălii sport
A5B
Stâlp metalic existent lângă terenul sintetic de fotbal
Stâlp metalic existent
Orientată spre terenul de fotbal
A5C
Stâlp metalic existent lângă terenul sintetic de fotbal
Stâlp metalic existent pe domeniul public
Orientată spre terenul de joacă și grădiniță
A6A
DJ 151 D În fața clădirii Post poliție Acățari
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intersecția DN 60 cu DJ 151 D
A6B-LPR
DJ 151 D În fața clădirii Post poliție Acățari
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intersecția DN 60 cu DJ 151 D
A6C-LPR
Intersecția DN 60 cu DJ151 D spre Murgești
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre DJ 151 D Stejeris
A6D
Lângă DN60
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre trecerea de pietoni de pe DN60
A6E-LPR
Lângă DN60
Stâlp LEA pe domeniul public
Spre intersecția DN60 CU DJ151D
A7A
Capătul străzii de lângă primărie
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intersecția străzilor
 
ROTENI
 
 
R1A
Lângă drumul principal vizavi de imobilul nr. 316
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat dinspre Acățari
R1B-LPR
Lângă drumul principal vizavi de imobilul nr. 316
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat disnpre Acățari
R2A
Lângă drumul principal în fața imobilul nr. 285
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în susul străzii
R2B
Lângă drumul principal în fața imobilul nr. 285
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
R3A
În fața imobilului cu nr. 91
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre parcarea auto a centrului welness
R3B
În fața imobilului cu nr. 91
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre parcarea auto a centrului welness
R4A
În fața centrului de echitație Varazspatko, imob. cu nr. 206
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în susul străzii
R4B
În fața centrului de echitație Varazspatko, imob. cu nr. 206
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
R5B
Capătul satului în fața imobilului nr. 156
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre ieșirea din sat
 
MURGEȘTI
 
 
M1A
DJ151, str. Principală nr. 1
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
M1B
DJ151, str. Principală nr. 1
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
M2A
DJ151, str. Principală nr. 53
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în susul străzii
M2B
DJ151, str. Principală nr. 53
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
M3A
Strada bisericii în fața imob. nr. 159
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în josul străzii
M3B
Strada bisericii în fața imob. nr. 159
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre drumul de jos
M3C
Strada bisericii în fața imob. nr. 159
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată în susul străzii
 
VĂLENII
 
 
V1A

 
DN60 în fața imob. cu nr.15
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat dinspre Tg.Mureș
V2A

 
Lângă DN60, în fața casei tineretlui
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre casa de cultură ți intrarea în școală
V2B

 
Lângă DN60, vizavi de casa tineretului
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre trecerea de pietoni de pe DN60
V3A

 
În spatele terenului de fotbal lângă imobilul cu nr.39/A
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre terenul de fotbal
V3B

 
În spatele terenului de fotbal lângă imobilul cu nr.39/A
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre susul străzii
 
GĂIEȘTI
 
 
G1A
Str. Principală nr. 18
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat
G2A
Strada Principală după biserica reformată
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre biserica reformată

 
G3A
Capătul străzii către câmp, vizavi de imobilul nr. 91
Stâlp LEA pe domeniul public
Orinetată spre intersecâia străzilor
 
SUVEICA
 
 
S1A
Intrarea în sat lângă imobilul nr. 5
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat
S2A
Lângă școala primară, în fața la imobilul cu nr. 154
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre școală
 
STEJERIȘ
 
 
ST1A
DJ151D în fața imobilului cu nr.100
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intersecția DJ151D cu strada laterală
ST2A
Ieșire spre Gruișor, 130 de m la intersecția cu DJ151D
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre ieșirea din sat
ST2B
DC64 spre Gruișor, 130 de m la intersecția cu DJ151D
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre ieșirea din sat
 
GRUIȘOR
 
 
GR1A
În fața Căminului cultural
Stâlp LEA pe domeniul public
Orinetată spre intersecâia străzilor
GR2A
DC64 la ieșirea din sat spre Corbești
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre ineriorul satului
 
CORBEȘTI
 
 
C1A
În fața biserici reformate
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre intrarea în sat
C2A
Capăt de sat, intersecția străzilor
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre sat
C3A
Capăt de sat, intersecția străzilor
Stâlp LEA pe domeniul public
Orientată spre ieșirea din sats
 

 

 

 

           Preşedinte de şedinţă,

                                 Menyhárt Bálint                                    

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc

 

 

Anexa nr. 2 Lista persoanelor cu drept de acces la înregistrările în timp real și stocate, ale sistemului de supraveghere video al comunei Acățari

 

Nr.

Crt.
Numele și prenumele
Funcția
Drepturi, atributii si acces la date cu caracter personal

 
1.
Rus Octavian

 

 

 

și în lipsa acestuia

 

              

 Solovăstru Petru-Dănuț, Kovacs Alpar, Dali Istvan ,

 

și

 

Sabău Andrei Robert

 

 

 

 
Șef Poliție locală Persoana responsabila de sistemul de supraveghere, din partea comunei Acățari

 

 

 Polițiști locali

 

 

 

 

Angajat în cadrul aparatului de specialitate al primarului
 

• are dreptul de a accesa fișierele înregistrate în sistem, la cererea primarului sau al administratorului public/viceprimarul comunei Acățari și cu acordul scris al acestora;

• are acces la date cu caracter personal pe parcursul vizionării imaginilor în timp real si a imaginilor înregistrate;

• să vizioneze materialul filmat în timp real: imaginile care se derulează în timp real sunt accesibile, ori de câte ori li se solicită de către primarul sau administratorul public/ viceprimarul comunei Acățari și cu acordul scris al acestora;

• să vizioneze înregistrarea materialului filmat: vizionarea imaginilor înregistrate se va face în cazuri justificate, cum ar fi cazurile prevăzute expres de legea și incidentele de securitate, ori de câte ori li se solicită de către primarul sau administratorul public/ viceprimarul comunei Acățari sau de către organele abilitate prin lege, al căror acces este documentat corespunzător și numai cu acordul scris al primarului sau administratorul public/viceprimarului comunei Acățari;

• să copieze si să descarce sau să ștearga orice material filmat de sistemul de supraveghere video, ori de câte ori li se solicită de către primarul sau viceprimarul comunei Acățari sau de către organele abilitate prin lege, al căror acces este documentat corespunzători și numai cu acordul scris al primarului sau administratorul public/viceprimarului comunei Acățari;

• să preia și să soluționeze solicitările privind vizionarea si/sau copierea de imagini înregistrate cu acordul scris al primarului sau administratorul public/ viceprimarul comunei Acățari;

• să iși asume prin semnătura angajamentul de confidențialitate;

• să țină legătura ori de câte ori este necesar cu  Responsabil cu Protecția Datelor Personale, pentru punerea în aplicare a procedurilor și politicilor referitoare la supravegherea video în contextul prevederilor Regulamentului nr.679/2016;

• să se asigure ca datele cu caracter personal obținute prin intermediul sistemului de supraveghere video sunt prelucrate conform prevederilor regulamentului nr. 679/2016 și legislatiei naționale, atât de operator cât și de împuterniciții acestuia, dar și de instituțiile publice abilitate să solicite aceste date;

• să raporteze viceprimarului comunei Acățari despre funcționarea și/sau eventualele deficiențe și performanțele sistemului de supraveghere video;

• anunță  coordonatorul gestionării sistemului și pe administratorul sistemului,  în cazul în care depistează probleme de funcționare a sistemului de

supraveghere.

 
2.
Toth  Emese Zsuzsanna

 

 

și

 

 

 

 

Veres Gaspar Ervin,

 

 

 

 
Administrator public, Coordonator al activitatii referitoare la accesul si gestionarea sistemului de supraveghere video

 

 

Viceprimarul comunei Acățari
• să vizualizeze imagini în timp real, să vizualizeze inregistrări, să preia solicitările privind vizionarea și copierea de imagini înregistrate și să le înainteze spre soluționare persoanei responsabile de sistemul de supraveghere, împreună cu acordul sau scris;

• are acces la date cu caracter personal pe parcursul vizionării imaginilor în timp real și a imaginilor înregistrate;

• este responsabil de buna funcționare a sistemului de supraveghere și propune îmbunătățiri și/sau modificări ale sistemului de supraveghere;

• să își asume prin semnătură angajamentul de confidențialitate;

• ia legătura cu societatea cu care este incheiat contractul de prestări servicii de mentenanță a sistemului, în cazul în care responsabilul i-a adus la cunostință existența unor defecțiuni, pentru remedierea acestora

 
3.
Osváth Csaba,
Primarul comunei Acățari

Admisistratorul sistemului de supraveghere

 
• să vizualizeze imagini în timp real, să vizualizeze înregistrări, să preia solicitările privind vizionarea și copierea de imagini înregistrate și să le înainteze spre soluționare persoanei responsabile de sistemul de supraveghere, împreună cu acordul sau scris;

• are acces la date cu caracter personal pe parcursul vizionării imaginilor în timp real și a imaginilor înregistrate;

• să își asume prin semnătură angajamentul de confidențialitate;

• ia legătura cu societatea cu care este incheiat contractul de prestări servicii de mentenanță a sistemului, în cazul în care responsabilul i-a adus la cunostință existența  unor defecțiuni, pentru remedierea acestora.
4.
Tehnicianul angajat al societatii care asigura mentenanta sistemului de supraveghere video

 
Responsabil tehnic
• efectuează revizii, mentenanță si reparații necesare pentru buna desfășurare a sistemului de supraveghere;

• are acces la date cu caracter personal pe parcursul vizionării imaginilor în timp real și a imaginilor înregistrate;

• să își asume prin semnătură angajamentul de confidențialitate;

 
 

     Preşedinte de şedinţă,

                          Menyhárt Bálint                                           

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc