ROMÂNIA                                                        

JUDEȚUL MURES                                                                                    

CONSILIUL LOCAL  
       ACĂȚARI  
 

                                                                

HOTĂRÂREA NR. 21

din 31  martie 2022

privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții aferente Unității Administrativ Teritoriale Acățari  ce urmează a se realiza în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020”

 

 

            Având în vedere:

 

Expunerea de motive nr.2034/ 2022 prin care se propune Consiliului Local Acățari aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiții aferente Unității Administrativ Teritoriale Acăţari ce urmează a se realiza în cadrul “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Mureș, în perioada 2014-2020”,

 

În conformitate cu prevederile

-          art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006, actualizată, privind finanțele publice locale.

-          art.9 si 10 din GH 907/2016

-          art. 129 (4) litera d) din OUG nr.57 privind Codul administrative

-         art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

 

               În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(14), art. 139, art.196, alin.(1), lit. „a” şi ale art. 243, alin. (1), lit. „a”  din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H o t ă r â ș t e:

 

Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultați din Studiul de fezabilitate preliminar pentru obiectivele  de investiție aferente localităților Acățari, Găieşti, Gruişor, Murgeşti, Roteni, Stejeriş, Suveica, Vălenii după cum urmează:

Valoare totală a investiției 32.409.758(fără TVA) din care construcții – montaj (C+M) 24.789.525 (fără TVA)

-               Rețea apă 47879 m

 

Finanțarea Proiectului se va asigura, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) și/sau Programul Operațional Dezvoltare Durabilă.

Art. 2 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință public și se comunică:Primarului comunei Acățari,Instituției Prefectului-jud.Mureș , Compania Aquaserv SA.

 

                   Preşedinte de şedinţă,

                     Veres Gaspar Ervin                                           

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                                                Jozsa Ferenc