ROMÂNIA
Județul  Mureş

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI

ACĂȚARI

                                 

                               

HOTĂRÂREA
nr. 25  din 31 martie 2022

PRIVIND APROBAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI „ASIGURAREA ACCESULUI EGAL AL COMUNITĂȚII ROMILOR DIN LOCALITATEA CORBEȘTI LA SERVICIILE PUBLICE LOCALE”


Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a)   În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) și d) şi alin. (4) lit d) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

b)   Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

c)   Văzând prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

 

în temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. b) şi art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ,

luând act de:

a)      referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Acățari, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2163./2022;

b)      raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 2164/2022,

c)      raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Acățari

 

 

Consiliul Local al Comunei Acățari adoptă prezenta hotărâre.

 

 

ART 1. Se aprobă implementarea proiectul „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” în vederea finanțării acestuia în prin Schema de granturi mici „Acces la finanțare 2021”, organizat în cadrul Programului „Devzoltare Locală”, finanțat din fonduri provenite din Granturile SEE și Guvernul României.

 

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale”, în cuantum de 112.026,80 lei (inclusiv TVA).

 

ART 3. Se aprobă Nota conceptuală privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” Nr. 4315/15.06.2021 (Anexa 3 la Cererea de finanțare), anexată și constituind parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ART 4. Se aprobă suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile identificate în faza de elaborare și / sau în faza de implementare a proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale”precum și toate costurile suplimentare, din fonduri proprii (bugetul local), în cazul în care, pe parcursul implementării proiectului, în vederea atingerii obiectivelor acestuia se impune depășirea bugetului proiectului.

 

ART 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

 

ART 6. Se asigură sustenabilitatea proiectului „Asigurarea accesului egal al comunității romilor din localitatea Corbești la serviciile publice locale” potrivit Declarației pe proprie răspundere privind sustenabilitatea investiției (Anexa 14 la Cererea de finanțare) depusă în cadrul propunerii de proiect, anexată prezentei hotărâri, făcând parte integrantă din aceasta.

 

ART 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Acățari, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Acățari și Prefectului județului Mureş.

 

ART 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL Acățari şi publicare pe site-ul propriu Primăriei comunei Acățari.

 

 

                  Preşedinte de şedinţă,

                  Veres Gaspar Ervin                                        

Contrasemnează,

                                                                                          Secretar general,

                                                                                     Jozsa Ferenc