ROMÂNIA                                                                                                    

JUDEŢUL  MUREȘ                                                         

CONSILIUL  LOCAL                                                         

ACĂȚARI                                                                                                                                             

HOTĂRÂREA  NR.14

din 24 februarie 2022

privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a

S.C Compania Aquaserv S.A

        

          Consiliul Local Acățari , în ședintă ordinară

          Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.1112/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr.1118/2022,

          Având  în vedere prevederile art.16, alin.(3), lit.„c” și „d”, art.17, alin.(1), lit.„c” și „d”, art.20, alin.(3) și art. 21, alin.(1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” AQUA INVEST  MUREȘ ”,

          În conformitate cu prevederile art.17, pct.2) și art.36 din Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă şi de Canalizare,

          Conform art.12, alin.(1), lit.„i” și art.35, alin.(8) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare și O.U.G nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 Ținând cont de prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

             În  temeiul art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;

 

 

                     HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1. Se mandatează domnul Osvath Csaba , reprezentant al comunei Acățari  în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze ajustarea preţurilor la apă potabilă și a tarifelor la canalizare-epurare pe aria de operare a S.C Compania Aquaserv S.A, în conformitate cu avizul emis de Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice nr. 916530 din 29.10.2021.

        Art.2 Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” dl. Péter Ferenc, să semneze hotărârea Adunării Generale, în numele şi pe seama membrilor săi.

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - judeţul Mureş, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” şi dlui Osvath Csaba care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.   

 

        Preşedinte de şedinţă,

                      Veres Gaspar Ervin                                     Contrasemnează,

                                                                         Secretar general,

                                                                                          Jozsa Ferenc