ROMÂNIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

JUDEŢUL MUREȘ                                                                                     

COMUNA ACĂȚARI                                                                           

CONSILIUL  LOCAl                                                                                

 

 

                                                                                

HOTĂRÂREA  NR.35

din 25 mai 2022

privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativ teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”

 

 

           

                   Consiliul local al comunei Acățari,

                        Văzând Referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr.3717/2022 și raportul  Compartimentului de resort nr. 3722/2022,

                     Ținând cont de prevederile art.12, art.16 alin. (2) lit. „j”, art.20 alin. (3) și art.21 alin. (1) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”,

           Văzând  prevederile  art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

            În  temeiul  art.196,alin.(1),lit.”a”, coroborat cu prevederile art.243,alin.(1),lit. ”a” din OUG nr.57/2019, privind Codul  Administrativ cu modificările și  completările ulterioare;             

 

                               HOTĂRĂŞTE :

 

 

 

       Art.1. Se aprobă retragerea din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” a comunelor Deda, Gurghiu și Ibănești din judeţul Mureș.

     Art.2. Se mandatează domnul Osvath Csaba reprezentant al  comunei Acățari în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, să voteze conform Art.1.

       

    Art.3. Se mandatează preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”, dl. Péter Ferenc, să semneze în numele și pe seama membrilor asociați, hotărârea AGA și Actul Adiţional la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei.

 

    Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.

 

                           Preşedinte de şedinţă,

                           Laszlo Jozsef                             

Contrasemnează,

                                                                                             Secretar general,

                                                                                                              Jozsa Ferenc