PRIMĂRIA COMUNEI ACATARI, județul MUREŞ, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante în baza Art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Informaţii concurs
Tip concurs: Recrutare pe funcţie publică de execuţie vacantă

Data de sustinere a probei scrise: 13.06.2023, ora 10:00
Data și ora probei de interviu se va afișa pe site-ul instituției care organizează concursul odată cu afișarea rezultatelor probei scrise.
Locaţia de desfăşurare a concursului: Primaria Comunei Acatari, Com Acatari nr. 214, jud. Mures

Perioada de depunere a dosarelor: 08.05.2023 - 29.05.2023

Persoana de contact: Fulop Robert, Sef birou
Telefon: 0265333112, Fax:
E-mail: robert@acatari.ro
Data afişării: 08.05.2023, ora 12:00
Informaţii posturi scoase la concurs
Referent
Descriere post:
Clasa: III
Grad: superior

Tip compartiment: COMPARTIMENT
Denumire compartiment: FOND FUNCIAR

Condiţii de participare

Pentru Referent, Clasa III, Grad superior, COMPARTIMENT FOND FUNCIAR

Studii:

- studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diplomă de bacalaureat
Vechimea minimă în specialitatea studiilor: 7 ani
Durată timp de muncă: 8h/zi - 40h/saptamâna

Alte condiţii / cerinţe specifice: -

Bibliografie şi tematică pentru Referent, Clasa III, Grad superior, COMPARTIMENT FOND FUNCIAR


1. Constituţia României, republicată

cu tematica Titlul I: Principii generale Titlul II: Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale Titlul III: Autorităţile publice: Cap.V: Administraţia publică

2. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.II Dispoziţii speciale-Secţiunea I:Egalitatea în activitatea economică şi în materie de angajare şi profesie

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Cap.I : Dispoziţii generale Cap.II : Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii Cap.III : Egalitatea de şanse şi de tratament în ceea ce priveşte accesul la educaţie, la sănătate, la cultură şi la informare Cap.VI: Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţilor privind discriminarea

4. Titlul I şi II ale părţii a VI-a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Ttitlul I : Dispoziţii generale Titlul II : Statutul funcţionarilor publici: Cap.I, II, V (Secţiunea 1 şi 2) Partea a VII-a – Titlul I, II, III, IV Partea III: Administraţia publică locală: Titlul V - Autorităţile administraţiei publice locale: Capitol I, II, VIII

5. Ordonanţa nr. 28 din 27 august 2008 privind registrul agricol

cu tematica Integral

6. Ordinul nr. 1136 din 10 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019

cu tematica Integral

7. Legea nr.18/1991,privind fondul funciar,republicat cu modificările şi completările ulterioare

cu tematica Integral