ROMANIA                                                                                            

JUDEŢUL MUREŞ                                                                                

COMUNA  ACĂŢARI
CONSILIUL LOCAL                                                                                  
 

 

H O T Ă R Â R E A NR.31

din 28 aprilie 2022

privind  rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

 

 

                                       Consiliul local al comunei Acățari,

Văzând  referatul de aprobare  a Primarului comunei Acățari nr. 2908/2022 , și raportul  compartimentului de resort  nr. 29092022;

                           Având în vedere prevederile art. 155, alin.(4), lit "b"  precum și  art.128, alin.(4) litera "a" din OUG nr.57/2019, privind codul administrativ;

                 În conformitate cu prevederile art.16 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale;

                           Ţinând cont de prevederile Legii 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022;

                           Având în vedere:

Programul de finanțare al AFM Eficiența energetică în clădiri publice

În conformitate cu prevederile  Legii nr.273/2006,cu modificările și completările ulterioare ;

Ținând cont de prevederile Legii nr.52/2003 ,privind transparența decizionalã în administrația publicã, republicatã, cu modificările și  completările ulterioare;

          În temeiul art. 129 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. „a”, art. 136 alin. (8) și art. 196 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 ,privind Codul Administrativ     .        

 

 

 H o t ă r â ș t e  :

 

 

                   Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta  hotărâre  cu următorii indicatori principali: